UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Príkazy a rozhodnutia dekana

 

Príkazy dekana 2018

Rozhodnutia dekana 2018

Príkazy dekana 2017

 • Príkaz dekana č. 5/2017, ktorým sa určujú výnimky z niektorých ustanovení Študijného poriadku UPJŠ LF
 • Príkaz dekana č. 4/2017, ktorým sa určujú výnimky z niektorých ustanovení Študijného poriadku UPJŠ LF
 • Príkaz dekana č. 3/2017 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ LF
 • Príkaz dekana č. 2/2017, ktorým sa určujú pokyny na zabezpečenie jednotnej webovej prezentácie pracovísk Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty
 • Príkaz dekana č. 1/2017, ktorým sa určujú pravidlá evidencie výučby a vedeckovýskumnej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte

Rozhodnutia dekana 2017

Pokyny dekana 2017

 • Pokyn dekana č. 1/2017, ktorým sa ruší povinnosť elektronickej evidencie odučených hodín v akademickom informačnom systéme AiS2

Rozhodnutia dekana 2016

Príkazy dekana 2015

Rozhodnutia dekana 2015

 • Rozhodnutie dekana č. 2/2015, ktorým sa vydávajú Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach na rok 2015

Príkazy dekana 2014

Rozhodnutia dekana 2014

Príkazy dekana 2013

Rozhodnutia dekana 2013

Príkazy dekana 2012

Rozhodnutia dekana 2012

Príkazy dekana 2011

Rozhodnutia dekana 2011

 • Rozhodnutie dekana č. 2/2011 ktorým, sa vydáva Štatút vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárskej fakulty pre študentov dennej formy prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na UPJŠ Lekárskej fakulte
 • Rozhodnutie dekana č. 1/2011 ktorým, sa vydáva Štatút vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárskej fakulty pre študentov dennej formy doktorandského štúdia na UPJŠ Lekárskej fakulte

Príkazy dekana 2010

 • Príkaz dekana č. 5/2010 o obehu, evidencii a administrácii dokladov projektov na UPJŠ LF v Košiciach a o koordinácii obstarávania a nákupu prístrojovej techniky z prostriedkov EÚ
 • Príkaz dekana č. 4/2010 o podávaní žiadostí o granty, finančnú podporu a poskytnutie nenávratných finančných príspevkov (NFP) z fondov Európskej únie
 • Príkaz dekana č. 3/2010 o pravidlách priebehu Štátnej skúšky na Lekárskej fakulte UPJŠ
 • Príkaz dekana č. 2/2010 o určení pracovného času na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • Príkaz dekana č. 1/2010 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ LF

Rozhodnutia dekana 2010

 • Rozhodnutie dekana č. 2/2010 o určení termínu zaplatenia druhej polovice školného pre zahraničných študentov samoplatcov a študentov študujúcich prostredníctvom sprostredkovateľov pre akademický rok 2009/2010 a nasledujúce akademické roky
 • Rozhodnutie dekana č. 1/2010 o zriadení komisií

Príkazy dekana 2009

Rozhodnutia dekana 2009

 • Rozhodnutie dekana č. 1/2009 o určení poplatku pre zahraničných študentov v prípade náhradnej výučby a konzultácií v akademickom roku 2008/2009

Príkazy dekana 2008

 • Príkaz dekana č. 3/2008 o zabezpečení správnosti evidencie, ekonomickej kalkulácie a podpory úspešnosti jednotlivých žiadostí o grant, nenávratný finančný príspevok, príspevok z fondov, alebo iné formy podpory výučby a vedecko-výskumnej činnosti na UPJŠ LF
 • Príkaz dekana č. 2/2008 o stanovení harmonogramu inventarizácie majetku a záväzkov UPJŠ LF

Staršie príkazy dekana

 • Príkaz dekana č. 2/2007 o zabezpečení rekondičných ozdravných pobytov zamestnancov UPJŠ LF v Bardejovských Kúpeľoch
 • Príkaz dekana č. 1/2006 o evidencii publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov, doktorandov a študentov (v dennej i externej forme štúdia) na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • Príkaz dekana č. 7/2004 o postupe vykonávať pokusy na zvieratách z vlastného chovu na Lekárskej fakulte v súlade požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely
 • Príkaz dekana č. 4/2004  o schválení Systému informovanosti o vedeckých a odborných podujatiach (zjazdoch, kongresoch, konferenciách, seminároch, pracovných dňoch a pod.) organizovaných LF UPJŠ, spoluorganizovaných LF UPJŠ alebo jej súčasťami (ústavmi, klinikami) alebo podujatí konajúcich sa na pôde LF UPJŠ
 • Príkaz dekana č. 2/2004 o schválení Dokumentačného centra a systému archivácie podujatí, dokumentov, informácií, záznamov, zápisov, fotografií, digitalizovaných záznamov zo života a o živote LF UPJŠ,  jej aktivitách,  aktivitách jej súčastí, zamestnancov a študentov

 

Posledná aktualizácia: 16.03.2018