UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Prístrojové vybavenie ústavu

Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach má od roku 2013 kompletne zrekonštruované laboratórne priestory. Pracovisko je vybavené špičkovými prístrojmi, ktoré boli zakúpené z prostriedkov získaných z troch projektov  štrukturálnych fondov EÚ: CEMIO (ITMS 26220120058), PROBIO (ITMS 26220220104) a PROBIOTECH (ITMS 26220220152).

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov ústavu

Rekonštrukcia laboratórií ústavu

Simulátor ľudského črevného mikrobiálneho ekosystému – TWINSHIME

Unikátny model črevného mikrobiálneho ekosystému človeka určený pre štúdium fyzikálno-chemických, enzymatických a mikrobiálnych procesov v podmienkach in vitro. TWINSHIME umožňuje paralelný experiment na dvoch SHIME® modeloch, čo umožňuje placebom kontrolované in vitro štúdie probiotických mikroorganizmov a naturálnych prípravkov prípadne priame porovnanie efektu dvoch študovaných produktov na zloženie a funkciu simulovaného ľudského črevného mikrobiálneho ekosystému.

Plynový chromatograf Agilent 7890A s FID detektorom a hmotnostným spektrometrom s lineárnym kvadrupolom Agilent 5975 C

Umožňuje separáciu jednotlivých zložiek skúmanej zmesi na základe rozdielov v chemických vlastnostiach spočívajúcich v rôznej afinite látok k stacionárnej fáze GC kolóny, ich identifikáciu pomocou hmotnostnej spektrometrie a kvantifikáciu množstva FID detektorom.

Light Cycler 480 Instrument II

Je vysoko citlivý a výkonný prístroj umožňujúci kvalitatívnu a kvantitatívnu detekciu nukleových kyselín. Prístroj umožňuje rôzne typy analýz ako absolútnu kvantifikáciu metódou štandardnej krivky, relatívnu kvantifikáciu pre analýzu génovej expresie, melting analýzu, genotypizáciu známych variácií SNP a bodových mutácií, s využitím širokej škály prób a fluorescenčných farbív

Prietokový cytometer BD FACSVerse

Plne digitálny pokročilý analyzátor umožňujúci analýzu fluorescencie buniek pripravených v suspenzii a ich následné delenie na samostatné populácie na základe ľubovoľnej kombinácie analyzovaných parametrov. Je vybavený dvomi nekolineárnymi lasermi s excitáciou v modrej a v červenej oblasti, obsahuje šesť citlivých detektorov fluorescencie pre šesťfarebné merania a dva detektory pre meranie rozptylu svetla.

Biochemický analyzátor Daytona RX 3901

Je kompaktný plne automatizovaný biochemicky analyzátor, ktorý poskytuje rozsiahlu ponuku kompletných klinických a špecializovaných testov. Prístroj slúži pre stanovenie lipidových parametrov, parametrov antioxidačnej ochrany a zápalových markerov z krvného séra.

Zostava xCELLigence RTCA SP

Prístroj je určený na sledovanie interakcií širokého spektra látok a mikroorganizmov s bunkami gastrointestinálneho traktu v reálnom čase. Systém fungujúci bez značenia buniek ponúka viacero aplikácii: monitorovanie cytotoxicity sprostredkovanej látkami, vírusmi a protilátkami, sledovanie rastu buniek a zmeny ich morfológie, kontrolu kvality buniek, analýzu bunkovej proliferácie, bariérové funkcie, expresiu génov, adhéziu buniek a zmenu ich tvaru, testovanie neznámych látok a sledovanie mechanizmu ich účinku.

Mikroplatničkový multianalyzátor BioTek Synergy H4

Umožňuje štúdium biochemických vlastností a kinetiky izolovaných mikroorganizmov pomocou vstavanej hybridnej technológie, ktorá kombinuje dva vysokovýkonné detekčné systémy: monochromátorovú a filtrovú kompaktnú jednotku.

Ďalšie prístrojové vybavenie ústavu

Fluorescenčný mikroskop BX 43
Invertovaný UV mikroskop CKX 41
Laminárny box Telstar AV 100
Inkubátor CO2 HF1 UV
LAS systém pre kultiváciu mikroorganizmov v definovanej plynovej atmosfére
Lyofilizátor Scanvac Cool Safe 55-4-Pro
Zariadenie Eon pre spektrofotometrické vyhodnocovanie mikroplatničiek
Zalievací parafínový automat Leica EG1150C
Mikrotóm Leica SM 2010R

Viac o unikátnych prístrojoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na odkaze https://www.upjs.sk/vyskum/inovacie-rozvoj-eu-problematika/unikatne-pristroje/.

Posledná aktualizácia: 02.05.2017