UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Spolok medikov mesta Košice

SMMK je stavovská, apolitická, dobrovoľná, nezisková, záujmová organizácia združujúca študentov a absolventov UPJŠ LF v Košiciach, ktorí majú záujem o rozvíjanie vedeckého, kultúrno- spoločenského a športového života na fakulte. Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, kultúrno-spoločenský život, ako aj zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispievať tak k obohateniu osobnosti budúceho lekára.

Členom SMMK sa môže stať každý riadne zapísaný študent UPJŠ LF.

Výhody členstva:

Výhody aktívneho členstva*: