UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE ku vzdelávacím aktivitám

KURZY
V priebehu januára a februára 2021 kurzy plánujeme realizovať DIŠTANČNOU FORMOU VÝUČBY (online) vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku. Prioritou garantov je realizovať ich prezenčnou formou, avšak aktuálna situácia to neumožňuje.

Odborné stáže
Realizácia odborných stáží závisí od situácie na konkrétnych pracoviskách konkrétnych zdravotníckych zariadení, preto je potrebné v prvom rade kontaktovať vedúceho pracoviska, kde máte realizovať odbornú stáž, resp. referát vzdelávania v zdravotníckom zariadení (neplatí pre odborné stáže, ktoré sú určené na presný termín).

Viď USMERNENIE zdravotníckych pracovníkov ohľadom ďalšieho vzdelávania na UPJŠ LF

 

Kurz právnych predpisov v zdravotníctvepovinná vzdelávacia aktivita


Kurz právnych predpisov v zdravotníctve je povinnou vzdelávacou aktivitou pre všetkých lekárov a zubných lekárov zaradených na UPJŠ LF v špecializačnom štúdiu (neplatí pre certifikačnú prípravu). Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov kurzu uprednostňujeme prihlásenie zdravotníckych pracovníkov, ktorí plánujú absolvovať špecializačnú skúšku v rokoch 2021 a 2022.

Termín:

 • Marec 2021 – Začiatkom marca budú prihláseným účastníkom zaslané podklady k samoštúdiu a v marci bude určený termín online stretnutia s lektormi kurzu. KURZ SA USKUTOČNÍ DIŠTANČNOU FORMOU!
 • Pre prihlásenie je potrebné podať prihlášku, kde pri termíne uvediete: marec 2021
 • Upozorňujeme na ukončenie prihlasovania: 05.03.2021! Prihlášku môžete zaslať najprv e-mailom – katarina.tomkova@upjs.sk – a následne ju zaslať v origináli poštou.
 • V roku 2021 sa pravdepodobne neuskutoční kurz v ďalšom termíne – prosíme Vás, aby ste využili tento termín a upozornili na to aj svojich kolegov, ktorí sa plánujú v roku 2021 a 2022 prihlásiť na špecializačnú skúšku.
Formulár potrebný pre prihlásenie: Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (prihlášku je potrebné zaslať poštou, nestačí e-mailom)
 

Poznámka: Tento kurz Vám bude uznaný, ak ho absolvujete najviac 5 rokov pred absolvovaním špecializačnej skúšky. Preto odporúčame, aby ste sa na kurz nehlásili v prvej polovici svojho špecializačného štúdia, aby sa nestalo, že na skúšku sa prihlásite po viac ako 5 rokoch od absolvovania tohto kurzu – v tom prípade by ste ho museli absolvovať ešte raz.

Školiace akcie v špecializačnom študijnom programe pre zdravotnícke povolanie lekár

Anestéziológia a intenzívna medicína
Angiológia
 • ANGIO 01, 02 - Špecializačný kurz pre 1. a 2. ročník – spoločný internistický kmeň 
  - | Prihláška na kurz | Prihláška na test | 01, 02 program 
 • ANGIO 03 - Špecializačný kurz pre 3. ročník 
  - | Prihláška na kurz 
 • ANGIO 04 - Špecializačný kurz pre 4. ročník 
  - | Prihláška na kurz 
 • ANGIO 05 - Špecializačný kurz pre 5. ročník 
  - | Prihláška na kurz 
 • ANGIO 06 - Špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou 
  - | Prihláška na kurz 
 • ANGIO 07 - Školiaci pobyt na akreditovanom pracovisku UPJŠ LF – angiológia 
  podľa dohody na pracovisku | Žiadosť o stáž 
 • ANGIO 08 - Školiaci pobyt na akreditovanom pracovisku UPJŠ LF – kardiológia 
  podľa dohody na pracovisku | Žiadosť o stáž 
 • ANGIO 09 - Školiaci pobyt na akreditovanom pracovisku UPJŠ LF – cievna chirurgia 
  podľa dohody na pracovisku | Žiadosť o stáž 
 • ANGIO 10 - Školiaci pobyt na akreditovanom pracovisku UPJŠ LF – IV. interná klinika 
  podľa dohody na pracovisku | Žiadosť o stáž 
Cievna chirurgia
Dermatovenerológia
Endokrinológia

Kurzy END 03, END 04, END 05 a END 06 sú ZRUŠENÉ – najbližšie sa uskutočnia až v roku 2021!

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Kurzy FBLR 02 a FBLR 03 sú zrušené – až keď to epidemiologická situácia dovolí uskutočnia sa prezenčnou formou. Prihlásení účastníci budú automatický prehlásení na nový termín.
Kurzy v odbore FBLR sa uskutočnia iba v prípade, že sa budú môcť realizovať prezenčne. Dištančná forma výučby v odbore FBLR nie je možná.

Gastroenterologická chirurgia
Geriatria
Gynekológia a pôrodníctvo

Termíny odborných stáži počas kurzov boli zrušené – viď GP 06

Chirurgia
Infektológia

Kurz INF 03 ZRUŠENÝ – náhradný termín zatiaľ neurčený.

Kardiológia
Maxilofaciálna chirurgia
Neurochirurgia
Neurológia
Otorinolaryngológia
Pediatria
Pediatrická reumatológia
Pneumológia a ftizeológia

Kurzy PNF 03, PNF 04, PNF 05, PNF 06 ZRUŠENÉ – náhradné termíny zatiaľ neurčené.

Pracovné lekárstvo
Urológia
Úrazová chirurgia

Kurz ÚCHIR 04 a ÚCHIR 06 – prerušený od 10.03.2020 – kurz sa uskutoční v náhradnom termíne, pravdepodobne až v roku 2021, účastníkov budeme informovať e-mailom!
Kurz ÚCHIR 05 ZRUŠENÝ – kurz sa uskutoční v náhradnom termíne, pravdepodobne až v roku 2021, účastníkov budeme informovať e-mailom!

Vnútorné lekárstvo

Termíny na rok 2021!

Všeobecné lekárstvo

Kurz VŠL 05 ZRUŠENÝ - tento kurz sa uskutoční až v roku 2021!

 • VŠL 01 - Špecializačný kurz pre 1. ročník - KURZ SA USKUTOČNÍ DIŠTANČNE! Uchádzači prihlásení na predchádzajúci termín sú automaticky prehlásení na nový termín. Pred kurzom dostanete e-mailom ďalšie informácie.
  16.03.2020 – 20.03.2020 nový termín: 2.11.2020 - 6.11.2020Prihláška na kurz 
 • VŠL 02 - Špecializačný kurz pre 2. ročník - KURZ SA USKUTOČNÍ DIŠTANČNE! Uchádzači prihlásení na predchádzajúci termín sú automaticky prehlásení na nový termín. Pred kurzom dostanete e-mailom ďalšie informácie.
  23.03.2020 – 27.03.2020 nový termín: 9.11.2020 - 13.11.2020Prihláška na kurz 
 • VŠL 03 - Špecializačný kurz pre 3. ročník KURZ SA USKUTOČNÍ DIŠTANČNE – prihlášky posielajte e-mailom na základe pokynov v Usmernení; INFORMÁCIE k priebehu špecializačného kurzu Vám budú zaslané e-mailom z pracoviska KPLaKT v dostatočnom predstihu pred kurzom; Uchádzači prihlásení na termín 30.03.2020 – 03.04.2020 sú automaticky prehlásení na nový termín.
  nový termín: 18.05.2020 - 22.05.2020 | Prihláška na kurz 
 • VŠL 04 - Špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou – 3. TÝŽDEŇ KURZU SA USKUTOČNÍ DIŠTANČNE – prihlášky posielajte e-mailom na základe pokynov v Usmernení; INFORMÁCIE k priebehu špecializačného kurzu Vám budú zaslané e-mailom z pracoviska KPLaKT v dostatočnom predstihu pred kurzom; Uchádzači prihlásení na termín 16.03.2020 – 03.04.2020 sú automaticky prehlásení na nový termín. 1. a 2. týždeň kurzu sa uskutoční až v čase, kedy sa kurz bude môcť uskutočniť prezenčne – automaticky budete prehlásení na nový termín.
  nový termín: 18.05.2020 - 22.05.2020 | Prihláška na kurz 
 • VŠL 05 - Špecializačný kurz pre lekárov zaradených v doplnkovej príprave sa uskutoční až v roku 2021!
  23.03.2020 – 03.04.2020 | Prihláška na kurz 
 • VŠL 06 - Školiaci pobyt na akreditovanom pracovisku UPJŠ LF 
  termín po dohode so školiteľom (lekár, u ktorého absolvujete povinnú 6-mesačnú prax); do žiadosti uviesť konkrétne pracovisko – LEN zo zoznamu akreditovaných ambulancií na UPJŠ LF | Žiadosť o stáž 

Školiace akcie v špecializačnom študijnom programe pre zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár a sestra

Zdravotnícky manažment a financovanie

Školiace akcie v špecializačnom študijnom programe pre zdravotnícke povolanie zubný lekár

Čeľustná ortopédia
Maxilofaciálna chirurgia

Školiace akcie v špecializačnom študijnom programe pre zdravotnícke povolanie sestra

Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

- špecializačný kurz sa pravdepodobne uskutoční v priebehu apríla 2021 vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku
- presný termín 1. kurzu uvedieme hneď, ako bude určený garantkou odboru

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

Školiace akcie v špecializačnom študijnom programe pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut

Fyzioterapia porúch CNS

Kurz FYZ 04 je ZRUŠENÝ – kurz sa uskutoční v náhradnom termíne, pravdepodobne až v roku 2021, účastníkov budeme informovať prostredníctvom ich spoločného e-mailu na gmail.com!

Školiace akcie po spoločnom kmeni

Školiaci kurz po spoločnom internistickom kmeni
Školiaci kurz po spoločnom chirurgickom kmeni

Školiace akcie v certifikačnom študijnom programe pre zdravotnícke povolanie lekár

Abdominálna ultrasonografia u dospelých
Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
Diagnostická a intervenčná kolonoskopia
Somnológia

Školiace akcie v certifikačnom študijnom programe pre zdravotnícke povolanie zubný lekár

Dentoalveolárna chirurgia
Implantológia
Posledná aktualizácia: 25.02.2021