UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Rezidentské štúdium

Dotazník pre rezidentov, pre zdravotníckych pracovníkov študujúcich mimo rezidentského štúdia, pre zamestnávateľov rezidentov a pre školiteľov rezidentov


Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,

dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou informovali, že Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa v súčasnosti venuje problematike nastavenia systému rezidentského štúdia a faktorom, ktoré ovplyvňovali a ovplyvňujú jeho realizáciu. V tejto súvislosti úrad uskutočňuje krátky dotazníkový prieskum určený pre respondentov, ktorí:

- sú/boli do systému rezidentského štúdia zapojení a majú s ním osobnú skúsenosť;
- realizujú špecializačné štúdium mimo rezidentského štúdia – cieľom prieskumu je zistiť, čo Vás odradilo, resp. demotivovalo absolvovať rezidentské štúdium;
- zamestnávajú rezidentov;
- školia rezidentov v ambulanciách.

Výsledky prieskumu budú anonymizované a použité výlučne na doplnenie záverov z kontrolnej činnosti úradu v tejto oblasti.

Týmto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie dotazníka a dopredu ďakujeme za Vašu ochotu a čas, ktorý mu venujete. Dotazníky budú prístupné do konca júla 2021.

Nižšie sú uvedené linky na jednotlivé typy dotazníkov, prosím vyberte kliknutím ten, ktorý sa Vás týka.

- Dotazník pre rezidentov (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)
- Dotazník pre zdrav. pracovníkov študujúcich mimo RŠ (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)
- Dotazník pre zamestnávateľov rezidentov (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)
- Dotazník pre školiteľov rezidentov (ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a pediatrické ambulancie)

Leták - Lekár

Leták - Sestra

UPJŠ LF k 01. októbru 2022 pokračuje v realizácii rezidentského štúdia. Na UPJŠ LF je možné sa prihlásiť do špecializačného štúdia v rámci rezidentského štúdia v uvedených špecializačných odboroch:
 • pre zdravotnícke povolanie lekár:
 1. všeobecné lekárstvo
 2. pediatria
 3. neurológia
 4. kardiológia
 5. anestéziológia a intenzívna medicína
 6. chirurgia
 7. vnútorné lekárstvo
 8. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 9. geriatria
 10. gynekológia a pôrodníctvo
 11. otorinolaryngológia
 12. úrazová chirurgia
 13. urológia
 • pre zdravotnícke povolanie sestra:
 1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Pri podávaní žiadosti postupujte podľa § 39b ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20220801.html

 • žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka podáva jeho zamestnávateľ (ústavné zdravotnícke zariadenie), teda keď máte záujem o zaradenie do rezidentského štúdia, je potrebné osloviť potenciálneho zamestnávateľa a požiadať o prijatie do pracovného pomeru v rámci rezidentského štúdia
 • po kladnej odpovedi zo strany zamestnávateľa nás, prosíme, e-mailom predbežne informujte o nástupe do rezidentského štúdia na UPJŠ LF; e-mail: katarina.tomkova@upjs.sk

Informácie k rezidentskému štúdiu na webovej stránke MZ SR
https://www.health.gov.sk/?rezidenti

Formuláre potrebné k zaradeniu do Rezidentského štúdia:

Formuláre a kritéria potrebné k AKREDITÁCII AMBULANCIE všeobecného lekára pre dospelých / pre deti a dorast

Posledná aktualizácia: 31.08.2022