UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Všeobecné informácie

Zaradenie do ďalšieho vzdelávania sa vykoná na základe žiadosti uchádzača, ktorú potvrdí navrhovateľ (zamestnávateľ; v prípade držiteľa licencie lekár samosprávneho kraja). Uchádzač je zaradený do ďalšieho vzdelávania podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index odbornosti počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania. Index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít sú zdravotníckemu pracovníkovi vydané na základe jeho žiadosti, ktorá tvorí prílohu žiadosti o zaradenie.


Dokumenty:

Posledná aktualizácia: 17.01.2020