UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Štátne skúšky

Dizertačná skúška je štátnou skúškou a je verejná. Prihlášku na dizertačnú skúšku doktorand podáva prostredníctvom AiS2 v čase:

  • doktorand v dennej forme štúdia - do 24 mesiacov od začiatku štúdia; doktorand v externej forme najneskôr do troch rokov od začiatku štúdia.
  • doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu vypracovanú na dizertačnú skúšku.

Podmienkou udelenia súhlasu na vykonanie dizertačnej skúšky je ukončenie študijnej časti v predpísanej skladbe predmetov a získanie najmenej 90 kreditov.

Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou a musí sa vykonať najneskôr do 31. augusta v poslednom akademickom roku štandardnej dĺžky doktorandského štúdia.
Obhajoba dizertačnej práce v nadštandardnej dĺžke sa musí uskutočniť najneskôr do dvoch rokov od uplynutia štandardnej dĺžky štúdia, pričom sa musí uskutočniť najneskôr do 31. augusta druhého roka jeho nadštandardnej dĺžky štúdia.

Posledná aktualizácia: 21.10.2021