UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Bakalárske štúdium

FYZIOTERAPIA – 1. stupeň štúdia

Absolvent 1. stupňa študijného odboru Fyzioterapia je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyzioterapeutické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.

Uplatnenie v praxi:
Absolvent študijného odboru Fyzioterapia sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch a iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Uplatniť sa môže aj v športových a rekreačných zariadeniach. Má schopnosť riadiť a poskytovať fyzikálnu terapiu a fyzioterapeutickú starostlivosť preventívnu, podpornú, liečebnú, či pomocnú a to jednotlivcom, rodinám a skupinám, vie vzdelávať pacientov/klientov a zdravotnícky personál, má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu, vie rozvíjať fyzioterapiu a rehabilitačnú prax, kriticky myslieť, pracovať vo výskume a vykonávať prax založenú na dôkazoch.

OŠETROVATEĽSTVO – 1. stupeň štúdia

Profil absolventa:

Absolvent odboru ošetrovateľstva je schopný plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti.

Absolvent je schopný poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Vykonáva ošetrovateľskú prax samostatne, na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a ďalšími členmi zdravotníckeho tímu. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Absolvent ovláda princípy ošetrovateľstva a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi ošetrovateľskou vedou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokázal transformovať do celostného prístupu v ošetrovateľskej praxi.

Teoretické znalosti (1. stupeň):

Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň):

 • teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu,
 • má komplexné vedomosti z vied, z ktorých vychádza všeobecná ošetrovateľská starostlivosť vrátane dostatočného porozumenia štruktúre, fyziologickým funkciám a správaniu zdravých a chorých osôb a vzťahov medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím pre človeka,
 • získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k ošetrovateľstvu, s dôrazom na etiku a filozofiu ošetrovateľstva, ľudské práva, autonómiu pacienta, jeho práva a bezpečnosť,
 • má vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka, zaoberajú sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, ako aj jeho spiritualitou, vierou a svetonázorom,
 • ovláda metódu ošetrovateľského procesu,
 • pozná organizačné princípy rôznych druhov zariadení ambulantnej, ústavnej a následnej zdravotnej starostlivosti,
 • má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu,
 • vie integrovať poznatky z teórií a modelov v ošetrovateľstve,
 • získa  vedomosti z oblasti komunikácie, manažmentu, sociálnych a behaviorálnych disciplín, ktoré uplatní pri styku s pacientom/klientom,
 • je nositeľom humanistických princípov,
 • pozná princípy multikultúrneho ošetrovateľstva v multikultúrnych komunitách,
 • ovláda aktuálne legislatívne predpisy a normy vzdelávania a povolania sestry, legislatívu sociálnej a zdravotnej starostlivosti,
 • vie rozvíjať ošetrovateľskú prax, kriticky myslieť a využívať výsledky výskumu,
 • ovláda zásady bezpečnosti práce,
 • získa motiváciu k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rastu formou celoživotného vzdelávania,
 • aplikuje princípy praxe založenej na dôkazoch do ošetrovateľskej starostlivosti.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) získa schopnosť samostatne:

 • identifikovať potreby osoby, rodiny alebo komunity a vykonávať uspokojovanie potrieb súvisiace so zdravím, chorobou alebo umieraním,
 • poskytovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v základných a špecializovaných klinických odboroch,
 • poskytovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v súlade so systémom kvality zdravotníckeho zariadenia,
 • tvoriť a formulovať štandardy ošetrovateľskej starostlivosti,
 • podporovať presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osoby,
 • zabezpečovať a vykonávať činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením a úmrtím osoby,
 • viesť ošetrovateľskú dokumentáciu, kontrolovať a analyzovať záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii,
 • používať posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve,
 • poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby,
 • realizovať edukačnú činnosť, poskytovať informácie súvisiace so zabezpečovaním ošetrovateľskej starostlivosti osobe, rodine alebo komunite,
 • aplikovať princípy manažmentu v ošetrovateľstve, proces rozhodovania, riešenie problému a manažment konfliktu,
 • participovať na ošetrovateľskom výskume,
 • spolupracovať s členmi ošetrovateľského tímu,
 • podieľať sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a podporovať sociálnu a medziodborovú perspektívu a zapojenie občanov do starostlivosti o vlastné zdravie,
 • zabezpečovať hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení,
 • zabezpečovať dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity.

Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) ďalej dokáže vykonávať tieto ošetrovateľské činnosti:

 • monitorovať fyziologické a vitálne funkcie osoby,
 • orientačne vyšetriť zrakovú ostrosť pomocou optotypov a ostrosť sluchu,
 • vykonávať ošetrovateľskú rehabilitáciu a prevenciu porúch z imobility,
 • odsávať sekréty z dýchacích ciest,
 • ošetrovať drény, periférne katétre a centrálne katétre, epidurálne katétre, permanentné močové katétre, kanyly a stómie,
 • pripraviť osobu na diagnostické výkony a terapeutické výkony a poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť počas týchto výkonov a po ich skončení,
 • odoberať biologický materiál,
 • preväzovať a ošetrovať rany,
 • zavádzať žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,
 • aplikovať enterálnu výživu,
 • podávať lieky všetkými dostupnými formami,
 • participovať pri zavádzaní močového katétra u mužov a detí,
 • pripraviť transfúzne prípravky k aplikácii a asistovať pri podávaní transfúznych liekov a transfúznych prípravkov,
 • spolupracovať pri invazívnych a neinvazívnych výkonoch.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) dokáže:

 • riadiť sa princípmi ošetrovateľskej etiky, ktorej je nositeľom, podieľať sa na etickom rozhodovaní a uplatňovať etické princípy v ošetrovateľskej praxi,
 • organizovať si vlastné učenie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji,
 • sledovať a aplikovať nové trendy vo svojom odbore,
 • implementovať nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva,
 • využívať informačné technológie, E-zdravie a IKT systémy,
 • využívať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii klientov a pri zaškoľovaní nových členov ošetrovateľského tímu,
 • využívať jazykové zručnosti a prenos vedomostí,
 • absolvent má predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu.

Kompetencie absolventa (1. stupeň):

Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) podľa odporúčaní Európskej únie na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) disponuje týmito kompetenciami:

 1. Kompetencia samostatne diagnostikovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť pomocou aktuálnych teoretických a klinických vedomostí, ako aj plánovať, organizovať a realizovať ošetrovateľskú starostlivosť pri liečbe pacientov na základe vedomostí a zručností získaných v súlade s bodmi (a), (b) a (c) odseku 6 s cieľom zlepšiť odbornú prax;
 2. Spôsobilosť efektívne pracovať spoločne s ostatnými pracovníkmi v zdravotníctve, vrátane účasti na praktickom výcviku zdravotníckeho personálu, na základe vedomostí a zručností získaných v súlade s bodmi (d) a (e) odseku 6;
 3. Kompetencia posilňovať jednotlivcov, rodiny a skupiny vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o seba na základe vedomostí a zručností získaných v súlade s bodmi (a) a (b) odseku 6;
 4. Kompetencia samostatne začať okamžité opatrenia pre záchranu života a vykonávať opatrenia v krízových situáciách a katastrofách;
 5. Kompetencia samostatne radiť, inštruovať a podporovať jednotlivcov, ktorí potrebujú starostlivosť;
 6. Kompetencia samostatne zabezpečiť kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti a jej posúdenie;
 7. Kompetencia komplexne a profesionálne komunikovať a spolupracovať s príslušníkmi iných profesií v zdravotníctve;
 8. Kompetencia analyzovať kvalitu starostlivosti s cieľom zlepšiť svoju vlastnú odbornú prax ako sestry.

Uvedené kompetencie nadobudne absolvent odboru ošetrovateľstva počas štúdia v rámci získavania teoretických znalostí, praktických schopností, zručností a doplňujúcich vedomostí a zručností (1. stupeň).

 

Uplatnenie v praxi:

Absolvent štúdia sa uplatní predovšetkým v profesii sestra v rámci ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Podieľa sa na riadení ošetrovateľskej starostlivosti, edukácii a výskume v ošetrovateľstve. Aktívne participuje v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Môže vykonávať nezávislú ošetrovateľskú prax v rámci platných legislatívnych predpisov. Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie v špecializačnom a certifikačnom štúdiu. Štúdium spĺňa požiadavky stanovené podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES na prípravu sestier a umožňuje uplatnenie sa na trhu práce v rámci všetkých krajín Európskej únie.

 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO - 1. stupeň štúdia

Absolvent 1. stupňa štúdia študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie.
Absolvent verejného zdravotníctva je pripravený:

 • vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
 • vykonávať epidemiologický dohľad
 • vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotne – výchovných projektov.

Absolvent verejného zdravotníctva ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.

Uplatnenie v praxi:
Absolvent študijného odboru Verejné zdravotníctvo sa uplatní:

 • na úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ)
 • v pracovnej zdravotnej službe (PZS)
 • v nemocnici: na ochrane zdravia pacientov alebo ako nemocničný hygienik
 • vo výskumných ústavoch so zameraním na: neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie, infekčné choroby, pracovné prostredie a zdravie
 • v poradni zdravia pri podpore zdravého životného štýlu
 • na inšpektoráte práce
 • v štátnej správe (odbory zdravotníctva, životného prostredia)
 • v samospráve: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, preventívne programy na vysokej škole zdravotníckeho a environmentálneho zamerania.

   

Posledná aktualizácia: 14.01.2016