UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Doktorské štúdium

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO – spojený 1. a 2. stupeň štúdia

Absolvent všeobecného lekárstva má primerané teoretické poznatky teoretických Úlohou Lekárskej fakulty je vzdelávanie študentov v rámci ktorej absolvent získa vzdelanie zo všeobecnej medicíny. V rámci vzdelávania študent všeobecného lekárstva získa teoretické poznatky všeobecného charakteru, ktoré mu umožňujú vedecky myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore. Absolvent musí ovládať:

 • základné princípy, ciele a organizáciu zdravotníctva,
 • morfológiu a funkciu jednotlivých orgánov ľudského organizmu v rozsahu potrebnom pre pochopenie fyziologických a patologických procesov,
 • poznatky o vzniku a priebehu morfologických a funkčných zmien v chorom organizme v rozsahu potrebnom pre racionálnu liečbu,
 • fyzikálne vyšetrovacie metódy v jednotlivých medicínskych odboroch a správnu interpretáciu výsledkov základných laboratórnych metód,
 • diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku chorobných jednotiek, ktoré sa často vyskytujú v našej populácii,
 • princípy liečenia a praktické vykonanie základných liečebných výkonov,
 • diagnostiku život ohrozujúcich stavov a poskytovanie kvalifikovanej pomoci pri nich,
 • vplyv sociálnych faktorov a podmienok životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva, zásady prevencie infekčných a neinfekčných chorôb a ich uplatňovanie v praxi,
 • základy posudzovania pracovnej schopnosti pri rôznych ochoreniach a úrazoch,
 • základné právne normy nevyhnutné pre výkon náročnej a zodpovednej práce lekára,
 • základy metodológie vedeckej práce,
 • princípy lekárskej etiky, ktorými sa musí riadiť vo svojej odbornej činnosti vo vzťahu k chorému človeku počas celého svojho života.

Uplatnenie v praxi:
Absolvent sa môže uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, vo funkciách napr. ako odborný poradca v rámci poisťovní, revízny lekár, v riadiacich a organizačných funkciách v oblasti zdravotníckych a farmaceutických zariadení, ako aj v oblasti pedagogiky.

ZUBNÉ LEKÁRSTVO - spojený 1. a 2. stupeň štúdia

Absolvent študijného programu Zubné lekárstvo získa dostatočné teoretické znalosti, praktické poznatky a potrebnú zručnosť, aby mohol po skončení štúdia samostatne vykonávať základné úkony v preventívnej a liečebnej zubolekárskej starostlivosti. V teoretickej rovine ovláda potrebné poznatky teoretických a predklinických predmetov a klinických odborov medicíny a predovšetkým zubného lekárstva v kontexte s integritou celého organizmu. Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojí základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy tak, aby bol schopný samostatne vykonávať všetky bežné praktické výkony a úkony v ústnej dutine a tieto mohol uplatniť samostatne vo svojom povolaní a v samostatnej praxi. Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicínsky pohľad, multidisciplinárny medicínsky prístup a riadi sa vedeckými základmi medicíny a odboru. Pozná súvislosti medzi prejavmi celkových ochorení a ich vzťahov s ochoreniami v oblasti ústnej dutiny a tváre, ktoré vychádzajú zo štúdia všeobecne-medicínskych klinických predmetov. Dokáže samostatne stanoviť komplexný liečebne-preventívny plán ošetrenia pacienta a realizovať ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov z celého komplexu predmetov zubného lekárstva a organizácie práce zubného lekára. Požadovaná úroveň jeho schopností a vedomostí je v zhode so Smernicou rady č.78/686/EEC členských krajín EÚ akceptovanou MŠVVaŠ SR.

Uplatnenie v praxi:
Uplatnenie absolventa študijného programu zubné lekárstvo je možné v nasledujúcich oblastiach:

 • primárne uplatnenie v oblasti liečebno-preventívnej - vykonávaním primárnej, sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti,
 • vedecko-výskumná oblasť: zameraná na exogénne a endogénne determinanty zdravia, na prevenciu, etiológiu, výskyt a liečbu chorôb v spolupráci s rezortnými a mimorezortnými výskumnými inštitúciami,
 • poisťovníctva, kde absolvent vykonáva posudkovú a revíznu činnosť v rámci činností v inštitúciách ako je sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa. Tu vykonáva posudzovanie zdravotného stavu poistencov sociálnej poisťovne vo vzťahu k zmenenej pracovnej schopnosti, invalidite a pod., posudzovanie postupov pri prevencii, diagnostike a liečbe poistencov zdravotných poisťovní revíznymi lekármi,
 • verejného zdravotníctva, kde môže riadiť verejné zdravotníctvo a ďalej pôsobiť v oblasti preventívnej medicíny,
 • účelná farmakoterapia: v tejto oblasti zabezpečuje výkon praxe realizáciou zásad účelnej farmakoterapie a preskripcie súvisiacich s liečebnopreventívnou starostlivosťou v stomatologickej praxi, pri vývoji liekov, klinické skúšanie liekov, ich prezentácia a pod.,
 • riadiaca: pôsobenie v orgánoch štátnej správy a samosprávy v oblastiach riadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotnej legislatívy, kontroly a riadiaceho manažmentu stomatológie.

   

  Posledná aktualizácia: 25.09.2014