UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Magisterské štúdium

FYZIOTERAPIA – 2. stupeň štúdia

Absolvent 2. stupňa štúdia študijného odboru Fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy v odbore fyzioterapia. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, náročné fyzioterapeutické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore. Tvorivo sa podieľa na rozvoji odboru. Vie tvorivo pracovať v tíme a má príslušné riadiace schopnosti.

Uplatnenie v praxi:
Absolvent sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch a iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Môže sa uplatniť v rekondičných, rekreačných a športových zariadeniach.
Fyzioterapeut je pripravený plniť úlohy fyzioterapie ako profesie vo všetkých jej dimenziách. Má schopnosť riadiť a poskytovať fyzikálnu terapiu a fyzioterapeutickú starostlivosť preventívnu, podpornú, liečebnú, či pomocnú a to jednotlivcom, rodinám a skupinám, vie vzdelávať pacientov/klientov a zdravotnícky personál, má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu, vie rozvíjať fyzioterapiu a rehabilitačnú prax, kriticky myslieť, pracovať vo výskume a vykonávať prax založenú na dôkazoch. Môže sa uplatniť v zdravotníckom školstve a viesť odborné semináre.

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO – 2. stupeň štúdia

Absolvent 2. stupňa študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie, funkcie v manažmente nemocníc, štátnych zdravotných ústavov, poisťovniach, štátnej správe a farmaceutických firmách. Absolvent verejného zdravotníctva po úspešnom absolvovaní štúdia spĺňa tieto výstupné štandardy zručností z oblasti odborného vzdelania:
- integráciu poznatkov a ich praktické využitie v starostlivosti o zdravie populácie,
- analýzu a diagnostiku vo verejnom zdravotníctve,
- techniky a metódy intervencie a ich hodnotenia, špecifikáciu a implementáciu opatrení v súvislosti s ochranou a podporou zdravia,
- prácu v projektoch na národnej a medzinárodnej úrovni.
Absolvent verejného zdravotníctva ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.

Uplatnenie absolventa:
Absolvent študijného programu 2. stupňa štúdia Verejné zdravotníctvo sa uplatní:
- na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva,
- v zdravotníckom zariadení: na ochrane zdravia pacientov, manažér výskumu, manažér zdravotníckych služieb,
- vo výskumných ústavoch so zameraním na: neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie, infekčné choroby, pracovné prostredie a zdravie,
- v poradni zdravia pri podpore zdravého životného štýlu,
- v neštátnych organizáciách na projektov podpory zdravia, intervenčných programov,
- na inšpektoráte práce,
- v štátnej správe (ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia),
- v samospráve: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyv prostredia na zdravie, preventívne programy.

 

Posledná aktualizácia: 22.07.2016