UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie (2017), zdravotnícke povolanie lekár, (Poplatok za diplom musí byť uhradený!),  si môžete prevziať na: Oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov UPJŠ LF v čase úradných hodín!

Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore  Úrazová chirurgia (2017) zdravotnícke povolanie lekár,  si môžete prevziať u garanta odboru až po splnení podmienok: Poplatky za štúdium a diplom o špecializácii musia byť uhradené!

 

Dôležitý oznam!

Vážení študenti ďalšieho vzdelávania,
Vážení uchádzači o zaradenie do ďalšieho vzdelávania k 1.2.2018,

formuláre k zaraďovaniu k 1.2.2018 nájdete v sekcii „formuláre na stiahnutie“ – 1. rámček. Je potrebné ich zasielať kompletne vyplnené s potrebnými prílohami (uvedenými dole pod čiarou na žiadosti) do 31.1.2018!

V prípade, že chcete prestúpiť z inej vzdelávacej ustanovizne na UPJŠ LF, alebo máte záujem meniť špecializačný odbor, v ktorom už ste na UPJŠ LF zaradený, či sa chcete zo špecializačného štúdia na UPJŠ LF vyradiť, pozorne si preštudujte pokyny v sekcii „formuláre na stiahnutie“ v každom rámčeku a nájdete tie správne formuláre, ktoré sú k danej záležitosti potrebné.

Samozrejme, všetky dôležité informácie nájdete v sekcii "Všeobecné informácie" - Študijný poriadok špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy.

Nižšie medzi informáciami o špecializačnom a certifikačnom štúdiu nájdete náplne akreditovaných špecializačných a certifikačných odborov, informácie o konaní vzdelávacích aktivít a potrebné formuláre.

ĎAKUJEME Vám za pochopenie.

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 

Termíny skúšok

•  Dňa 9.3.2018 o 8.00 hod. sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo.

•  Dňa 22.3.2018 o 10.00 hod. sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo.

•  Dňa 27.3.2018 o 10.00 hod. sa uskutoční test v špecializačnom odbore Neurológia.

•  Dňa 27.3.2018 o 13.00 hod. sa uskutočnia obhajoby v špecializačnom odbore Neurológia.

•  Dňa 5.4.2018 o 8.00 hod. sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo.

•  Dňa 10.4.2018 o 10.00 hod. sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Neurológia.

•  Dňa 19.4.2018 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Pediatria.

•  Dňa 31.5.2018 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Neurochirurgia.

•  Dňa 14.6.2018 sa uskutočnia obhajoby + praktická skúška v špecializačnom odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

•  Dňa 15.6.2018 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

•  V dňoch 4., 11., 18., 25.9.2018 a 2., 9.10.2018 sa uskutočnia obhajoby + diagnostický výkon a pacient v špecializačnom odbore Vnútorné lekárstvo.

•  V dňoch 15. – 16.10.2018 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie.

•  V dňoch 30.10. – 31.10.2018 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

•  V mesiaci november 2018 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Endokrinológia.

•  Dňa 20.11.2018 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Pediatria.

•  Dňa 23.11.2018 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Vnútorné lekárstvo.

•  Dňa 28.11.2018 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Pracovné lekárstvo.

•  V mesiaci december 2018 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Úrazová chirurgia.

•  V dňoch 11.2. – 12.2.2019 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

 

ÚRADNÉ HODINY – Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Pondelok 13.00 – 15.00
Utorok 8.30 – 11.30
Streda 13.00 – 15.00
Štvrtok 8.30 – 11.30
Piatok nestránkový deň

 

Materská dovolenka počas špecializačného štúdia

Pri špecializačnom štúdiu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času je vykonávanie praktickej časti špecializačného štúdia počas materskej dovolenky nezlučiteľné s účelom materskej dovolenky, ktorým je osobná starostlivosť o dieťa.
Počas materskej dovolenky účastníčky špecializačného štúdia nemožno hovoriť o výkone práce, ktorá je podmienkou zaradenia do špecializačného štúdia podľa Študijného poriadku.

 

NOVÁ Žiadosť o vykonanie odbornej stáže

Žiadosť o vykonanie odbornej stáže je potrebné zaslať na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov UPJŠ LF (viď žiadosť). Po posúdení vzdelávacou ustanovizňou (Lekárskou fakultou UPJŠ) a po schválení Vedením UPJŠ LF bude žiadosť zaslaná príslušnému zdravotníckemu zariadeniu.
Žiadosť neposielajte do zdravotníckeho zariadenia!!!
!!! Upozornenie !!!

Žiadosť o odbornú stáž v zdravotníckom zariadení musí študent špecializačného štúdia/certifikačnej prípravy odovzdať 6 týždňov pred plánovaným nástupom na odbornú stáž.
Zamestnanci UPJŠ LF a interní doktorandi zaradení v špecializačnom štúdiu, musia priložiť ku kompletne vyplnenej žiadosti o vykonanie odbornej stáže aj “PRÍLOHU k žiadosti zamestnanca UPJŠ LF alebo “PRÍLOHU k žiadosti interného doktoranda”.
Nové formuláre nájdete v sekcii “formuláre na stiahnutie”.

 

Prihlasovanie školenca na školiaci kurz je nutné najneskôr 1 týždeň pred začatím kurzu! V opačnom prípade nebude prihláška na kurz akceptovaná.

 

Informácie o špecializačnom a certifikačnom štúdiu

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
prodekan pre špecializačné štúdium a nelekárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte
E-mail: jozef.firment@upjs.sk
Telefón: 055 234 3364, 055 642 8151 (tel/fax)

 

Kontaktná adresa:  

Dekanát LF UPJŠ
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Trieda SNP 1
040 11 Košice

PhDr. Alexandra Hiľovská
E-mail: alexandra.hilovska@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3326

Mgr. Katarína Tomková
E-mail: katarina.tomkova@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3326

 

Posledná aktualizácia: 20.03.2018