UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prehľad akreditovaných špecializačných študijných programov

Zdravotnícke povolanie lekár

Anestéziológia a intenzívna medicína
Anestéziológia a intenzívna medicína (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 29.7.2015 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2015)
Angiológia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne: JLF UK Martin, SZU Bratislava, LF UK Bratislava/ od 2.6.2017 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2017)
Cievna chirurgia
Cievna chirurgia - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 25.9.2018 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2018)
Dermatovenerológia
Dermatovenerológia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Endokrinológia
Endokrinológia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – platné od 14.8.2014
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciazmeny týkajúce sa doplnenia výučbových zdravotníckych zariadení - (Rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu – Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia: platné do 14.8.2019. NOVÉ!
Gastroenterologická chirurgia
Gastroenterologická chirurgia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Geriatria
Gynekológia a pôrodníctvo
Gynekológia a pôrodníctvo (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Chirurgia
Chirurgia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Infektológia
Infektológia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 20.4.2017 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2017)
Kardiológia
Kardiológia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 29.7.2015 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2015)
Maxilofaciálna chirurgia
Maxilofaciálna chirurgia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 18.6.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Neurochirurgia
Neurochirurgia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 29.7.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Neurológia
Neurológia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Otorinolaryngológia
Otorinolaryngológia - Náplň špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore otorinolaryngológia platná od 5.2.2014 (platné pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia do odboru – tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne od 5.2.2014 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2014)
Otorinolaryngológia - Náplň programu platná od 6.2.2019 – 6.2.2024 pre študentov ŠŠ zaradených do odboru na UPJŠ LF v období po: 6.2.2019!
Pediatria – Náplň programu platná pre študentov zaradených do odboru pediatria od 31.3.2008 do 31.3.2013
Pediatria – Náplň programu platná pre študentov zaradených do odboru pediatria od 1.4.2013 – 1.4.2018
Pediatria - zmeny týkajúce sa doplnenia výučbových zdravotníckych zariadení (Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu – pediatria: platné do 28.3.2018, Ambulancie označené bodmi  č.3 až  č.5,  sú akreditované s platnosťou od 14.3. 2017!).
Pediatria – Špecializačné štúdium podľa zmeneného minimálneho štandardu je možné realizovať u študentov, ktorých vzdelávacia ustanovizeň bude zaraďovať od 1. októbra 2014 v zmysle § 70 ods. 7 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.
Pediatriazmeny týkajúce sa doplnenia výučbových zdravotníckych zariadení - všeobecných ambulancií pre deti a dorast (Rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu – pediatria: platné do 28.3.2018. NOVÉ!
Pediatria - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 29.3.2018 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2018)
Pediatrická reumatológia
Pediatrická reumatológia - Náplň programu platná od 18.2.2019 – 18.2.2024 pre študentov ŠŠ zaradených do odboru na UPJŠ LF v období po: 18.2.2019!
Pneumológia a ftizeológia
Pneumológia a ftizeológia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 20.4.2017 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2017)
Pracovné lekárstvo
Pracovné lekárstvo (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Rádiológia

Rádiológia - Platnosť akreditácie špecializačného odboru rádiológia na UPJŠ LF skončila dňa 10.7.2017. Po tomto termíne nie je možné študentom, ktorí sú zaradení do špecializačného odboru rádiológia započítať odbornú zdravotnícku prax (cirkulácie, kurzy) do špecializačného štúdia, vzhľadom nato, že uvedený špecializačný študijný program už nie je akreditovaný. (Toho času sa pripravujú podklady k jeho reakreditácii).

Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
Úrazová chirurgia
Úrazová chirurgia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Urológia
Urológia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Vnútorné lekárstvo
Vnútorné lekárstvo (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5.2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)
Všeobecné lekárstvo - Náplň programu platná pre študentov ŠŠ zaradených do odboru v období od: 20.8.2008 – 20.8.2013
Všeobecné lekárstvo (pre lekárov zaradených do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo po 24.2.2014)
Všeobecné lekárstvo - Špecializačné štúdium podľa zmeneného minimálneho štandardu je možné realizovať u študentov, ktorých vzdelávacia ustanovizeň bude zaraďovať od 1. októbra 2014 v zmysle § 70 ods. 7 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.
Všeobecné lekárstvo - zmeny týkajúce sa doplnenia výučbových zdravotníckych zariadení (Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu – všeobecné lekárstvo: platné do 24.2.2019! Ambulancie označené bodmi  č.22 až  č.28,  sú akreditované s platnosťou od 14.3. 2017!)
Všeobecné lekárstvo - zmeny týkajúce sa doplnenia výučbových zdravotníckych zariadení – ambulancií VŠL a všeobecných ambulancií pre deti a dorast (Rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu – všeobecné lekárstvo: platné do 24.2.2019!
Všeobecné lekárstvo - Náplň programu platná od 25.2.2019 – 25.2.2024 pre študentov ŠŠ zaradených do odboru v období po: 25.2.2019!
Všeobecné lekárstvo - zmeny týkajúce sa  výučbových zdravotníckych zariadení – ambulancií VŠL a všeobecných ambulancií pre deti a dorast (Rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu – všeobecné lekárstvo: platné od 25.2.2019! NOVÉ!

 

Pre zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár a sestra

Zdravotnícky manažment a financovanie

 

Zdravotnícke povolanie zubný lekár

Čeľustná ortopédia
Čeľustná ortopédia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne: JLF UK Martin, SZU Bratislava, LF UK Bratislava/ od 1.8.2017 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2017)
Maxilofaciálna chirurgia
Maxilofaciálna chirurgia (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 12.5. 2016 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2016)

 

Zdravotnícke povolanie sestra

Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
Anestéziológia a intenzívna starostlivosť - Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 22.8.2018 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2018)
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 29.7.2017 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2017)

 

Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut

Fyzioterapia porúch CNS
Fyzioterapia porúch CNS (Náplň programu platná pre študentov prijatých na realizáciu špecializačného štúdia v odbore /tzv. prestup z inej vzdelávacej ustanovizne/ od 3.5.2017 a pre nových zaradených študentov do odboru od 1.10.2017)

 

Posledná aktualizácia: 08.01.2019