UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

ZL: Medicínska informatika a štatistika 2

POZOR: Zmeny vo výučbe počas letného semestra 2019/2020!
Týždeň/Dátum Témy a úlohy

09.03.-13.03.
a
16.03.-20.03.

V súlade s Príkazom rektora č. 2/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach z 9. marca 2020 a Doplňujúcimi informáciami k nariadenej dištančnej forme štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ z 10. marca 2020 zadávam študentom Zubného lekárstva v predmete Medicínska informatika a štatistika 2 v období od 10. marca 2020 do 22. marca 2020 nasledovnú prácu na doma:
1. Príprava na priebežný teoretický test (pre skupiny, ktoré ho ešte neabsolvovali): preštudovať základné pojmy triedenia údajov, teóriu pravdepodobnosti a štatistických odhadov (študijný materiál).
2. Príprava na praktické cvičenia: preštudovať a zvládnuť teóriu štatistických odhadov, testovania štatistických hypotéz a testov hypotéz o normálnom rozdelení (študijný materiál).
Upozornenie: Študenti ZL sú povinní preštudovanie a zvládnutie tém potvrdiť najneskôr do 22. marca 2020 vyplnením dotazníka. Pre vyplnenie dotazníka je potrebné prihlásiť sa oficiálnym študentským e-mailovým účtom (UPJŠ). V prípade, že Vaša študentská e-mailová schránka nie je aktívna, resp. nepoznáte alebo ste zabudli svoje heslo, kontaktujte e-mailom RNDr. Jána Krivoš-Belluša alebo Martinu Trochanovú. Informácie sú tiež dostupné na stránke https://www.upjs.sk/navody/e-mail/.

16.03-20.03
a
23.03-27.03

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia súvisiace s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu na Slovensku a na predĺženie prerušenia prezenčnej formy výučby do 29.3.2020, zadávam študentom Zubného lekárstva v predmete Medicínska informatika a štatistika 2 nasledovnú prácu na doma, ktorú je potrebné spracovať a odovzdať najneskôr do 29.3.2020.
Text 2. zadania pre ZL

V súvislosti s ďalším predĺžením obdobia pozastavenia prezenčnej formy výučby budú vybrané témy učebných osnov jednotlivých predmetov preberané so študentmi pomocou elektronických nástrojov a online dostupných služieb. Preto žiadam všetkých študentov Zubného lekárstva v predmete Medicínska informatika a štatistika 2, aby sa najneskôr do 29.3.2020 prihlásili do tímu svojho predmetu a to prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (dostupné aj po prihlásení do MS Office 365, v ktorej pristupujete napr. k univerzitnej mailovej schránke).
Kód pre prihlásenie sa do tímu Vám bude doručený garantom predmetu do univerzitnej mailovej schránky. Návod ako postupovať pri prihlásení sa do tímu nájdete na stránke Služby IKT pre zamestnancov a študentov UPJŠ LF. Ďalšie inštrukcie Vám budú oznámené garantom príslušného predmetu alebo jednotlivými vyučujúcimi.

30.03.-03.04.

Výučba študentov Zubného lekárstva v predmete Medicínska informatika a štatistika 2 bude v týždni od 30.3. do 3.4.2020 prebiehať podľa rozvrhu letného semestra dištančne v prostredí MS Teams. Študenti sa v čase cvičenia svojej skupiny prihlásia do tímu a kanála svojej skupiny. Predmetom tohto cvičenia bude prezentácia prác študentov, ktoré vypracovali v rámci 2. zadania práce na doma (úloha udelená na vypracovanie do 29.3.2020). Výsledné hodnotenie (40% referát, 40% prezentácia a 20% diskusia) bude súčasťou celkového hodnotenia predmetu tak, ako je to v učebných osnovách predmetu.

06.04.-10.04.

Výučba študentov Zubného lekárstva v predmete Medicínska informatika a štatistika 2 bude v týždni od 6.4. do 10.4.2020 prebiehať v skupinách podľa rozvrhu letného semestra dištančne v prostredí MS Teams. Študenti sa v čase cvičenia svojej skupiny prihlásia do tímu ZL-MIS2 a kanála svojej skupiny. Predmetom tohto cvičenia bude dokončenie prezentácií prác študentov, ktoré vypracovali v rámci 2. zadania práce na doma (úloha udelená na vypracovanie do 29.3.2020), resp. pokračovanie v preberaní tém podľa učebných osnov predmetu.

V utorok 7.4.2020 od 14.00 do 14.15 hod. budú všetci študenti písať prvý teoretický test (okrem tých, ktorí tento test už absolvovali počas riadnych cvičení). Pre absolvovanie testu je potrebné prihlásiť sa do systému Rogo. Ako prihlasovacie údaje používate ID z AiS2 a rodné číslo bez lomky. Test sa Vám zobrazí až 7.4.2020 o 14.00 hod. Heslo do testu bude súčasťou názvu testu. Na vypracovanie testu budete mať 15 min. Odpovede zadané po 14.15 hod. nebudú akceptované v hodnotení testu.

Súbor z cvičenia 9 VT odovzdajte pomocou formulára do 10.4.2020.

13.04.-17.04.

V utorok 14.4.2020 od 14.00 do 14.15 hod. budú študenti, ktorí neuspeli v prvom teoretickom teste písať opravný test. Pre absolvovanie testu je potrebné prihlásiť sa do systému Rogo. Ako prihlasovacie údaje používate ID z AiS2 a rodné číslo bez lomky. Test sa Vám zobrazí až 14.4.2020 o 14.00 hod. Heslo do testu bude súčasťou názvu testu. Na vypracovanie testu budete mať 15 min. Odpovede zadané po 14.15 hod. nebudú akceptované v hodnotení testu.

Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu letného semestra v prostredí MS Teams.

Súbor z cvičenia 10 VT odovzdajte pomocou formulára do 17.4.2020.

20.04.-24.04.

Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu letného semestra v prostredí MS Teams.

Súbor z cvičenia 11 VT odovzdajte pomocou formulára do 24.4.2020.

27.04.-01.05.

Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu letného semestra v prostredí MS Teams.

Súbor z cvičenia 12 VT odovzdajte pomocou formulára do 1.5.2020.

04.05.-08.05.

V AiS2 boli vypísané termíny záverečných skúšok pre študentov, ktorí splnili všetky požiadavky absolvovania praktických cvičení. Skúška bude pozostávať z elektronického testu v systéme Rogo. Ako prihlasovacie údaje používate ID z AiS2 a rodné číslo bez lomky. Test skúšky sa Vám zobrazí až v deň skúšky v stanovenom čase. Heslo do testu bude súčasťou názvu testu. Na vypracovanie testu budete mať 25 min. Odpovede zadané neskôr nebudú akceptované v hodnotení testu. Výsledné hodnotenie bude súčtom výsledku testu skúšky (80%) a výsledkov z praktických cvičení (20%).

Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu letného semestra v prostredí MS Teams.

Súbor z cvičenia 13 VT odovzdajte pomocou formulára do 8.5.2020.

11.05.-15.05.

V pondelok 11.5.2020 od 16.00 do 16.15 hod. budú všetci študenti písať druhý teoretický test. Pre absolvovanie testu je potrebné prihlásiť sa do systému Rogo. Ako prihlasovacie údaje používate ID z AiS2 a rodné číslo bez lomky. Test sa Vám zobrazí až 11.5.2020 o 16.00 hod. Heslo do testu bude súčasťou názvu testu. Na vypracovanie testu budete mať 15 min. Odpovede zadané po 16.15 hod. nebudú akceptované v hodnotení testu.

Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu letného semestra v prostredí MS Teams.

Súbor z cvičenia 14 VT odovzdajte pomocou formulára do 15.5.2020.

Posledná aktualizácia: 06.05.2020