UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

VZm: Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 2

POZOR: Zmeny vo výučbe počas letného semestra 2019/2020!
Týždeň/Dátum Témy a úlohy

09.03.-13.03.
a
16.03.-20.03.

V súlade s Príkazom rektora č. 2/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach z 9. marca 2020 a Doplňujúcimi informáciami k nariadenej dištančnej forme štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ z 10. marca 2020 zadávam študentom Verejného zdravotníctva (Mgr.) v predmete Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 2 v období od 10. marca 2020 do 22. marca 2020 nasledovnú prácu na doma:
1. Príprava na praktické cvičenia: preštudovať základné pojmy medicíny založenej na dôkazoch a podstatu jej prístupu a aplikácie v praxi (študijný materiál).
2. Príprava na praktické cvičenia: preštudovať a zvládnuť teóriu tvorby klinických otázok pre medicínu založenú na dôkazoch (študijný materiál).
Upozornenie: Študenti VZ (Mgr.) sú povinní preštudovanie a zvládnutie tém potvrdiť najneskôr do 22. marca 2020 vyplnením dotazníka. Pre vyplnenie dotazníka je potrebné prihlásiť sa oficiálnym študentským e-mailovým účtom (UPJŠ). V prípade, že Vaša študentská e-mailová schránka nie je aktívna, resp. nepoznáte alebo ste zabudli svoje heslo, kontaktujte e-mailom RNDr. Jána Krivoš-Belluša alebo Martinu Trochanovú. Informácie sú tiež dostupné na stránke https://www.upjs.sk/navody/e-mail/.

16.03.-20.03.
a
23.03-27.03
a
30.03-03.04

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia súvisiace s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu na Slovensku a na predĺženie prerušenia prezenčnej formy výučby do 29.3.2020, zadávam študentom Verejného zdravotníctva (Mgr.) v predmete Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 2 nasledovnú prácu na doma, ktorú je potrebné spracovať a odovzdať najneskôr do 5.4.2020.
Text 2. zadania pre VZm

V súvislosti s ďalším predĺžením obdobia pozastavenia prezenčnej formy výučby budú vybrané témy učebných osnov jednotlivých predmetov preberané so študentmi pomocou elektronických nástrojov a online dostupných služieb. Preto žiadam všetkých študentov Verejného zdravotníctva (Mgr.) v predmete Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 2 aby sa najneskôr do 29.3.2020 prihlásili do tímu svojho predmetu a to prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (dostupné aj po prihlásení do MS Office 365, v ktorej pristupujete napr. k univerzitnej mailovej schránke).
Kód pre prihlásenie sa do tímu Vám bude doručený garantom predmetu do univerzitnej mailovej schránky. Návod ako postupovať pri prihlásení sa do tímu nájdete na stránke Služby IKT pre zamestnancov a študentov UPJŠ LF. Ďalšie inštrukcie Vám budú oznámené garantom príslušného predmetu alebo jednotlivými vyučujúcimi.

06.04.-10.04.
a
13.04.-17.04.

Výučba študentov Verejného zdravotníctva (Mgr.) v predmete Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 2 bude v týždni od 6.4. do 10.4.2020 prebiehať podľa rozvrhu letného semestra dištančne v prostredí MS Teams. Študenti sa v čase cvičenia svojej skupiny prihlásia do tímu VZm-ZMIVZ2 a kanála Online prednášky, t.j. v pondelok 6.4.2020 o 13.30 hod. Predmetom tohto cvičenia bude prezentácia prác študentov, ktoré vypracovali v rámci 2. zadania práce na doma (úloha udelená na vypracovanie do 5.4.2020). Výsledné hodnotenie (40% referát, 40% prezentácia a 20% diskusia) bude súčasťou hodnotenia predmetu tak, ako je to uvedené v učebných osnovách.

20.04.-24.04.

Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu letného semestra v prostredí MS Teams. Predmetom cvičenia bude pokračovanie prezentácie prác študentov, ktoré vypracovali v rámci 2. zadania práce na doma (úloha udelená na vypracovanie do 5.4.2020).
27.04.-01.05.

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia súvisiace s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu na Slovensku a na predĺženie prerušenia prezenčnej formy výučby, zadávam študentom Verejného zdravotníctva (Mgr.) v predmete Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 2 nasledovnú prácu na doma, ktorú je potrebné spracovať a odovzdať najneskôr do 3.5.2020.
Text 3. zadania pre VZm

Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu letného semestra v prostredí MS Teams.

04.05.-08.05.

V AiS2 boli vypísané termíny záverečných skúšok pre študentov, ktorí splnili všetky požiadavky absolvovania praktických cvičení. Skúška bude pozostávať z elektronického testu v systéme Rogo. Ako prihlasovacie údaje používate ID z AiS2 a rodné číslo bez lomky. Test skúšky sa Vám zobrazí až v deň skúšky v stanovenom čase. Heslo do testu bude súčasťou názvu testu. Na vypracovanie testu budete mať 25 min. Odpovede zadané neskôr nebudú akceptované v hodnotení testu. Výsledné hodnotenie bude súčtom výsledku testu skúšky (80%) a výsledkov z praktických cvičení (20%).

Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu letného semestra v prostredí MS Teams.

11.05.-15.05.

Praktické cvičenia sa uskutočnia podľa rozvrhu letného semestra v prostredí MS Teams.

Posledná aktualizácia: 04.05.2020