UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Edukačné aktivity

V priebehu zimného semestra 2019/2020 študentky 3. ročníka bakalárskeho študijného odboru Ošetrovateľstvo v koordinácii s PhDr. Tatianovou Turokovou, MPH, námestníčkou pre ošetrovateľstvo vo VOÚG sv. Lukáša v Košiciach a vyučujúcou Ústavu ošetrovateľstva PhDr. Renátou Suchanovou, PhD., realizovali činnosti zamerané na spríjemnenie a skultúrnenie spoločných priestorov pre seniorov hospitalizovaných vo VOÚG. V poliklinickej časti VOÚG pripravili edukačné nástenky pre seniorov navštevujúcich ambulancie na témy: príprava na starobu a prevencia depresie v starobe.

Všetkým študentom ďakujeme.


Od 01. 02. 2018 začala spolupráca medzi Klinikou detí a dorastu LF UPJŠ a Detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach a Ústavom ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach v rámci medziodborového ambulantného programu „Škola obezity“. Teoreticko-praktické edukačné stretnutia zamerané na liečbu obezity u detí prebiehajú pod vedením viacerých odborníkov (lekár, sestra, psychológ, asistent výživy, výživový poradca, fyzioterapeut a iní) a sú určené pre detského pacienta, jeho rodičov a súrodencov. Vybrané témy edukačného programu sú prezentované aj vysokoškolskými učiteľmi z nášho pracoviska, do odborných aktivít sú zapojení aj študenti z odboru ošetrovateľstva.


Na Ústave ošetrovateľstva v letnom semestri akademického roka 2016/2017 boli študentmi uskutočnené edukačné aktivity v rámci predmetu Ošetrovateľstvo I.,3 zamerané na rôzne oblasti podpory zdravia, primárnej a sekundárnej prevencie s využitím multimediálnej techniky a simulátorov, ktoré skvalitňujú ošetrovateľskú prax a vzdelávanie.


V rámci predmetu Ošetrovateľstvo I., 2 študenti bakalárskeho študijného programu odboru Ošetrovateľstvo realizovali edukačnú aktivitu pod vedením PhDr. Jany Rakovej, PhD. na ZŠ Trebišovskej v Košiciach. Pri prezentácii sa zamerali na problematiku prevencie drogovej závislosti.


Posledná aktualizácia: 23.01.2020