UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Povinná mlčanlivosť, bezpečnostné a hygienické opatrenia

Dôležité UPOZORNENIE!

 

Bezpečnostné a hygienické opatrenia účasti na výučbe

SLaPA ÚDZS – Pitevňa, Ipeľská 1, 043 74 Košice

 • Študenti vstupujú do budovy ÚDZS len v sprievode vyučujúceho, vstupuje sa až potom ako sa zhromaždia všetci študenti daných skupín, vstupuje sa naraz.
 • Vyučujúci sprístupní študentom priestory šatne, kde každý študent uloží svoje osobné veci a obdrží biele plášte podľa veľkosti (S, M, L, XL).
 • Je ZAKÁZANÉ nosiť so sebou do pitevne akékoľvek osobné veci vrátane nápojov a jedla.
 • Pred vstupom do pitevne obdrží každý študent ochranné prostriedky – jednorázová čiapka, rúško, návleky.
 • Pri vyplňovaní nácviku vonkajšej/vnútornej prehliadky mŕtveho tela študent používa predtlačenú schému, podložku a pero na to určené, ktoré rovnako obdrží pred vstupom do pitevne.
 • Do pitevne vstupujú študenti len v sprievode vyučujúceho!
 • V pitevni je ZAKÁZANÉ dotýkať sa mŕtveho tela a vybavenia pitevne (stolov, nástrojov atď).
 • Študenti sa musia správať ohľaduplne tak, aby nerušili ostatných prítomných pracovníkov.
 • Po skončení pitvy odovzdá študent vyplnený nácvik o vonkajšej/vnútornej prehliadke mŕtveho tela ako aj použité pero a podložku vyučujúcemu alebo ich podľa pokynov vyučujúceho ponechá na stole v dokumentačnej miestnosti.
 • Študent opúšťa pitevňu prechodom cez hygienický filter, v ktorom zahodí použité jednorázové prostriedky do odpadových košov/sáčkov na to určených.
 • Plášte je potrebné uložiť v šatni na pôvodné miesto a v takom stave ako bol pľásť obdržaný.
 • Študenti sú povinní umyť si ruky v hygienických priestoroch šatne.
 • Priestory šatne treba udržiavať v čistote.

Ústav súdneho lekárstva, UPJŠ LF, Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice

 • Vstup na ústav je povolený len v prezuvkách alebo v návlekoch.

 • Je zakázané vstupovať na ústav s nápojmi v jednorázových pohároch.

 

Posledná aktualizácia: 15.02.2018