UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Habilitačné a vymenúvacie konanie

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach získala dosiaľ práva na vykonávanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch:

Oblasť výskumu

Študijný odbor

Garant (spolugarant)

Časové obmedzenie

18 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anatómia, histológia a embryológia

prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.
doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.

Bez časového obmedzenia

Normálna a patologická fyziológia

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.

Bez časového obmedzenia

Vnútorné choroby

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.

Bez časového obmedzenia

Epidemiológia

Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc., mim. prof.
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.

Bez časového obmedzenia

Chirurgia

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.

Bez časového obmedzenia

Gynekológia a pôrodníctvo

prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof.
doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA

Bez časového obmedzenia

Neurológia

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
doc. MUDr. Jarmila Szilásiová, PhD.
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.

Bez časového obmedzenia

Klinická biochémia

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.
doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.

Bez časového obmedzenia

Farmakológia

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD.

Bez časového obmedzenia

 

 

Posledná aktualizácia: 28.08.2019