UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

PROBIO-3

Projekt: „Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení“ podporený v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk. Riadiaci orgán: www.mindop.sk, Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Názov projektu: Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení
Akronym: PROBIO-3
Kód ITMS2014+ : 313011T651
Kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08
Operačný program: OP Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020
Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo prijímateľa: Šrobárova 2, 041 80 Košice
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
Miesto realizácie projektu:

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Ústav experimentálnej medicíny
Tr. SNP 1, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
Rastislavova 43, 041 90 Košice – mestská časť Staré Mesto

Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a UPJŠ LF
Ondavská 8, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Rektorát UPJŠ v Košiciach,

Šrobárova 2, 041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto

Výška poskytnutého NFP: 527 967,14 EUR
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení je selekcia a výskum probiotických mikroorganizmov a naturálnych bioaktívnych látok a ich kombinácií zameraný na štúdium ich prospešných účinkov pri podpore zdravia a v prevencii chronických chorôb, predovšetkým nádorových a srdcovo-cievnych chorôb, metabolického syndrómu a obezity na základe preukázania ich modulačného účinku na črevnú mikrobiotu, ich antikarcinogénneho, antiaterosklerotického a imunomodulačného účinku v experimentálnych podmienkach in vitro a in vivo. Na základe dosiahnutých výsledkov budú vyselektované probiotické mikroorganizmy a naturálne biomodulačné látky, ktoré by sa mohli, ako súčasť funkčných potravín, využiť pri podpore zdravia a v prevencii chorôb prostredníctvom úpravy črevnej mikrobioty. Aktivity realizované v rámci projektu umožnia selekciu najúčinnejších substancií biotechnologického a naturálneho pôvodu pôsobiace samostatne, ako aj vo vzájomných kombináciách, podporujúc koncepciu potencovaných probiotík. Vytvoria sa predpoklady pre vývoj účinnejších funkčných potravín v prevencii vzniku nových ochorení, ako aj tvorbu nových postupov na celospoločenskej úrovni. Získané nové poznatky budú aplikované do praxe, čím sa budú minimalizovať negatívne účinky syntetických látok na organizmus a prispeje

Zoznam publikácií a článkov, ktoré boli spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci oprávnenej aktivity projektu realizovanej pred podpisom Zmluvy o NFP -poďakovanie:

„Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení, kód ITMS2014+:313011T651, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“ Resp. sa použije názov fondu, z ktorého bol projekt financovaný.

 „This publication is the result of the project implementation: Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení, code ITMS2014+ :313011T651 supported by the Operational Programme Integrated Infrastructure (OPII) funded by the ERDF.“

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Široká, M., Franco, C., Guľašová, Z., Hertelyová, Z., Tomečková, V., Rodella, Luigi F., Rezzani, R. Nuclear factor-kB and nitric oxide synthases in red blood cells: good or bad in obesity? A preliminary study. The European Journal of Histochemistry. 2020, 64:3081: 1-14. doi: 10.4081/ejh.2020.3081.
Dostupné na internete: https://www.ejh.it/index.php/ejh/article/view/3081/2946
Pomer pre PROBIO-3: 0,4

Guľašová, Z., Guerreiro, S.G., Link, R., Soares R, Tomečková, V. Tackling endothelium remodeling in cardiovascular disease. In: Journal of Cellular Biochemistry. -ISSN 0730-2312. -č. (2019), s. 1-8. https://doi.org/10.1002/jcb.29379
Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jcb.29379
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Hijová, E., Bertková, I., Štofilová, J. Dietary fibre as prebiotics in nutrition. In: Central European Journal of Public Health. –ISSN 1210-7778. -Vol. 27, no. 3 (2019), s. 251-255. doi: 10.21101/cejph.a5313  
Dostupné na internete: https://cejph.szu.cz/pdfs/cjp/2019/03/14.pdf
Pomer pre PROBIO-3: 0,1

Rozman Antoliková, N., Kello, M., Zigová, M., Tischlerová, V., Petrilla, V., Pirník, Z., Mojžišová, G. Mojžiš, J. Naja ashei venom induces mitochondria-mediatedapoptosis in human colorectal cancer cells In: Acta Biochimica Polonica : The Journal of the Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences. -ISSN 0001-527X. -Roč. 66, č. 2 (2019), s. 207-213. doi: 10.18388/abp.2018_2779
Dostupné na internete: https://ojs.ptbioch.edu.pl/index.php/abp/article/view/2779
Pomer pre PROBIO-3: 0,04

Hijová, E., Bertková, I., Štofilová, J., Strojný, L., Chmelárová, A., Bomba, A. Anti-inflammatory potential of Lactobacillus plantarum LS/07 in acute colitis in rats. In: Acta Veterinaria-Beograd. –ISSN 0567-8315.-Vol 68, no. 1 (2018), s. 55-64. DOI: 10.2478/acve-2018-0005<
Dostupné na internete: https://content.sciendo.com/view/journals/acve/68/1/article-p55.xml?lang=en
Pomer pre PROBIO-3: 0,1

Štofilová, J., Langerholc, T., Botta, C., Treven, P., Gradišnik, L., Salaj, R., Šoltésová, A., Bertková, I., Hertelyová, Z., Bomba, A. Cytokine production in vitro and in rat model of colitis in response to Lactobacillus plantarum LS/07 Biomedicine and pharmacotherapy. -ISSN 0753-3322. -Vol. 94 (2017), s. 1176-1185. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2017.07.138
Dostupné na internete: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0753332216328499?via%3Dihub
Pomer pre PROBIO-3: 0,2

Hijová, E.,Šoltésová, A., Bertková, I., Štofilová, J., Strojný, L., Bomba, A. Improvement of colitis by Lactobacillus plantarum LS/07 and inulin. In: Acta Veterinaria Brno, -ISSN 0001-7213. -Vol. 86, no. 4 (2017), s. 399-404. DOI: 10.2754/avb201786040399
Dostupné na internete: https://actavet.vfu.cz/86/4/0399/
Pomer pre PROBIO-3: 0,1

Hertelyová, Z., Salaj. R., Chmelárová, A., Dombrovský, P., Chottová-Dvořáková, M., Kružliak, P. The association between lipid parameters and obesity in university students. In: Journal of Endocrinological Investigation. -ISSN 1720-8386. -Vol. 39, no. 7 (2016), s. 769-778. doi:10.1007/s40618-015-0240-8
Dostupné na internete: https://link.springer.com/article/10.1007/s40618-015-0240-8
Pomer pre PROBIO-3: 0,4

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Hertelyová, Z., Radoňák, J., Cimboláková, I., Guľašová, Z., Široká, M. Common mechanisms in the pathogenesis of metabolic syndrome, atherosclerosis and breast carcinoma and the possibilities of using Omega-3 polyunsaturated acids in their prevention and therapy. In: Acta Salus Vitae. -ISSN 1805-8787. -Roč. 7, č. 1 (2019), s. 5-14.Vedecké práce vostatných domácich časopisoch.
Dostupné na internete: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/181
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Mojžišová, G. Črevná mikrobiota a kolorektálny karcinóm. In: Acta chemo-therapeutica. -ISSN 1335-0579. -Roč. 28, č. 6 (2019), s. 36-43.
Pomer pre PROBIO-3: 1

Semančíková, E., Tkáčiková, S., Talian, I., Bomber, P., Tomečková, V., Hertelyová, Z. Proteomic Analysis of Cerebrospinal Fluid in Suicidal Patients -A Pilot Study. In: Journal of Proteomics & Bioinformatics. -ISSN 0974-276X. -Roč. 11, č. 5 (2018), s. 117-119. doi: 10.4172/jpb.1000476
Dostupné na internete: https://www.longdom.org/open-access/proteomic-analysis-of-cerebrospinal-fluid-in-suicidal-patients--a-pilot-study-jpb-1000476.pdf
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Široká, M., Tomečková, V., Hertelyová, Z. Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny a ateroskleróza. In: Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba = Atherosclerosis. - ISSN 1335-2253. -Roč. 22, č. 3 (2018), s. 1230-1236.  
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Hijová, E. Gut bacterial metabolites of indigestible polysaccharides in intestinal fermentation as mediators of public health. In: Bratislava Medical Journal. –ISSN 0006-9248.-Vol. 120, no.11 (2019), s. 807-812. doi: 10.4149/BLL_2019_134.
Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31747759
Pomer pre PROBIO-3: 0,1

Štefanič, P., Kopolovets, I., Hertelyová, Z., Tóth, Š. jr., Frankovičová, M. Lipoprotein associated phospholipase A2 as a marker of vulnerable atherosclerotic plaque in patients withinternal carotid artery stenosis. In: Georgian Medical News. -ISSN 1512-0112. -Vol. 267, no. 6 (2017), s. 27-33.   PMID: 28726649 
Dostupné na internete: https://europepmc.org/article/med/28726649
Pomer pre PROBIO-3: 0,35

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Široká, M., Hertelyová, Z., Tomečková, V. The Ω-6/Ω-3 ratio as potential prognostic marker of chronic diseases. In: QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové 27. -29. června 2018. -2018. -ISBN 9788087952269. -S. 598-606.
Pomer pre PROBIO-3: 0,5 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Guľašová, Z., Široká, M., Franco, C., Bertková, I., Kvaková, M., Hertelyová, Z., Tomečková, V., Rezzani, R. Imunohistochemical analysis of selected markers in blood during obesity. In: 19th International Nutrition & Diagnostics Conference -INDC 2019, Praha : Book of proceedings=19. ročník mezinárodní konference výživy a diagnostiky, INDC 2019. -Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. -ISBN 9788075602459. -S. 83.  
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Hertelyová, Z., Radoňák, J., Sukovská-Lakyová, L., Guľašová, Z., Široká, M., Kertys, M., Bomba, A. Common mechanisms in the pathogenesis of metabolic syndrome, atherosclerosis and breast carcinoma and the posibilities of using omega-3 polyunsaturated acids in their prevention and therapy. In: 19th International Nutrition & Diagnostics Conference -INDC 2019, Praha : Book of proceedings=19. ročník mezinárodní konference výživy a diagnostiky, INDC 2019. -Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. -ISBN 9788075602459. -S. 23.  
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Kvaková, M., Štofilová, J., Mudroňová, D., Guľašová, Z., Hertelyová, Z., Bertková, I., Benetinová, V., Link, R., Bomba, A. Flaxseed oil potentiates anticancer activity of lactobacillus plantarum LS/07 in Vitro. In: 13th International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health : Proceedings. -Praha : CZECH-IN, 2019. -ISBN 9788090665583. -S. 174-174.
Pomer pre PROBIO-3: 0,2

Štofilová, J., Langerholc, T., Botta, C., Kamlárová,A., Bertková, I., Kvaková, M., Hertelyová, Z., Salaj, R., Bomba, A. Immunomodulatory properties of Lactobacillus plantarum LS/07 in vitro -prediction for in vivo efficacy in inflammatory bowel disease. In: 13th International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health : Proceedings. -Praha : CZECH-IN, 2019. -ISBN 9788090665583. -S. 211-211.
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Široká, M., Hertelyová, Z., Tvrzická, E., Tomečková, V. Influence of omega-3 fatty acids consumption to lipid and atherogenic parameters of students. In: International nutrition and diagnostics conference. -Praha : Radanal, 2018. -ISBN 9788075601681. -S. 92-93. 
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Kvaková, M., Bomba, A. Different Views on Nano and Microparticles in Relation With Gut Microbiota. In. SOMED 2018: Society for Microbial ecology and disease, Budapest, Hungary : CLS, 2018, ISBN 9788097294816, S. 15 –16
Pomer pre PROBIO-3: 0,2

Publikované príspevky a abstrakty na domácich vedeckých konferenciách

Ambro, Ľ, Link, R., Bomba, A. Výskum ľudského črevného mikrobiómu s využitím in vitro modelu ľudského tráviaceho traktu - SHIME®. Čo nového v mikrobiológii, Konferencia  mladých mikrobiológov. Bratislava – Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická. 2019. – ISBN 978-80-971422-9-2. s. 10. 
Pomer pre PROBIO-3: 0,2

Bertková, I. Vplyv črevnej mikrobioty na mozgové funkcie a mentálne zdravie. Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. -ISBN 9788022347426. -S. 328-334.
Pomer pre PROBIO-3: 0,4

Bomba, A., Strojný, L., Ambro, Ľ, Link, R., Štofilová, J., Kvaková, M. Cielená modulácia črevného mikrobiómu v prevencii a terapii chorôb. In: Zborník súhrnov prednášok z konferencie XVI. Fyto-apiterapeutické dni. -Košice: Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, 2019. –ISBN 9788057012566. -S. 17.
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Guľašová, Z., Široká, M., Hertelyová, Z., Franco, C., Tomečková, V., Rezzani, R. Vplyv suplementácie omega-3 mastných kyselín na morfológiu červených krviniek. In: Zborník súhrnov prednášok z konferencie XVI. Fyto-apiterapeutické dni. -Košice: Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, 2019. –ISBN 9788057012566. -S. 14.
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Hertelyová, Z., Radoňák, J., Kertys, M. Účinok omega-3 mastných kyselín na rakovinu prsníka. In: Zborník súhrnov prednášok z konferencie XVI. Fyto-apiterapeutické dni. -Košice: Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, 2019. –ISBN 9788057012566. -S. 15.
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Hockicko, J., Hockicková, I., Víchová, B., Blaňarová, L., Zubríková, D., Novotný M. Anaplazmóza u pacientov KICM v Košiciach.  In Zborník abstraktov. 13. celoslovenská infektologická konferencia. Košice : UPJŠ LF. 2019. s. 15. ISBN 978-80-8152-779-1.
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Hockicková, I., Hockicko, J., Porubčin, Š., Nagyová P. Listeriová endokarditída – diagnostická a terapeutická výzvaIn Zborník abstraktov. 13. celoslovenská infektologická konferencia. Košice : UPJŠ LF. 2019. s. 35. ISBN 978-80-8152-779-1.  
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Hockicková, I. Eliminácia hepatitídy C - u nás a vo svete. 13. celoslovenská infektologická konferencia. Zborník abstraktov. Košice : UPJŠ LF. 2019. s. 19. ISBN 978-80-8152-779-1.  
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Jarčuška, P. Prevencia inváznych meningokokových ochorení - Kedy? Ako? Prečo? In Zborník abstraktov. 13. celoslovenská infektologická konferencia. Košice : UPJŠ LF. 2019. s. 34. ISBN 978-80-8152-779-1.  
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Kristián, P. Možnosť liečby HCV pacienta po zlyhani predchádzajúcej terapie. In Zborník abstraktov. 13. celoslovenská infektologická konferencia. Košice : UPJŠ LF. 2019. s. 19. ISBN 978-80-8152-779-1.  
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Kamlárová, A., Ambro, Ľ., Link, R. Testovanie transplantácie fekálnej mikrobioty v in vitro modeli ľudského tráviaceho traktu SHIME®. In: 28. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej, ČSSM 2019 –Tatranské Matliare, 2019. ISBN 978-80-973411-0-7. S. 110.
Pomer pre PROBIO-3: 0,3

Kamlárová, A., Ambro, Ľ., Strojný L. Charakterizácia nového probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum. In: Čo nového v mikrobiológii? Konferencia mladých mikrobiológov. Štrbské pleso, Vysoké Tatry: 2019. ISBN 978-80-971422-9-2. S. 24.
Pomer pre PROBIO-3: 0,3

Kvaková, M. Vplyv životného štýlu na črevnú mikrobiotu a zdravie. Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. -ISBN 9788022347426. -S. 342-348.
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Kvaková, M. Športovať či sedieť –čo na to naša črevná mikrobiota? In: Zborník súhrnov prednášok z konferencie XVI. Fyto-apiterapeutické dni. -Košice: Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, 2019. –ISBN 9788057012566. -S. 17.
Pomer pre PROBIO-3: 0,2

Kvaková, M. Probiotiká ukryté v mikročasticiach. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019: zborník abstraktov–Bratislava: OZ Preveda, 2019. –ISBN 9788097236045. -S. 12.
Pomer pre PROBIO-3: 0,2

Štofilová, J., Briešková, V. Probiotiká u onkologických pacientov z pohľadu špecialistu -pilotný prieskum Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. -ISBN 9788022347426. -S. 127-134.
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Štofilová, J. Rekombinantné probiotiká -nové možnosti alebo riziká. Životné podmienky a zdravie 2018 : zborník vedeckých prác. -Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. -ISBN 9788022345231. -S. 280-288.Štofilová, J. Účinnosť probiotík pri ochoreniach s dysfunkciou črevnej bariéry. Životné podmienky a zdravie. -Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva, 2017. -ISSN 9788071592297. -S. 372 -377.
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Zborník súhrnov prednášok XVII. FYTO-APITERAPEUTICKÝCH DNÍ s medzinárodnou účasťou konaných v Košiciach dňa 21.-22.september 2019, ktoré bolo podporené projektom PROBIO-3 NFP313010T651 (viď. Program XVII.FA s. 3)
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

Zborník abstraktov - 13. celoslovenská infektologická konferencia s medzinárodnou účasťou s témou Kazuistiky (Vária), ktorá sa konala 18.-19. októbra 2019 v Nitre, ktoré bolo podporené projektom PROBIO-3 NFP313010T651.
Pomer pre PROBIO-3: 0,5

 

Odkazy na konferencie, ktoré boli realizované pomocou projektu PROBIO-3:
Pozvánka na Fyto-Apiterapeutické dni
XVII. Fyto-Apiterapeutické dni
13. celoslovenská infektologická konferencia

Posledná aktualizácia: 28.07.2020