UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

MOBILITA ABSOLVENTA – STÁŽ ERASMUS+

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Študent má po skončení svojho vysokoškolského štúdia možnosť nadobudnúť praktické a odborné zručnosti v zahraničí, adaptovať sa na požiadavky európskeho trhu práce a lepšie porozumieť fungovaniu hostiteľskej krajiny.

PRAVIDLÁ ÚČASTI ABSOLVENTA NA STÁŽI ERASMUS+

Pre absolventov, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť pracovnej stáže v zahraničnej inštitúcii, platia nasledujúce pravidlá:

Cieľová skupina

Grant je možné prideliť študentovi, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • v čase realizovania mobility je evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny;
 • pred nástupom na mobilitu úspešne ukončí štúdium na UPJŠ v Košiciach a v stanovenom termíne predloží na Zahraničnom oddelení požadované dokumenty (kópia diplomu, potvrdenie o evidencii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny);
 • študentovi, ktorý ešte neabsolvoval mobilitu v rámci podpogramu LLP/Erasmus;
 • aj študentovi, ktorý už absolvoval mobilitu v rámci podpogramu LLP/Erasmus (štúdium/stáž) v predošlých akademických rokoch (pobyt v zahraničí nesmie presiahnuť 12 mesiacov – v jednom stupni vzdelávania).

Grant nie je možné prideliť študentovi, ktorý:

 • je poslucháčom nadštandardnej formy štúdia (opakovanie ročníka).

Štáty, v ktorých sa pracovná stáž môže realizovať tu

Dĺžka pracovnej stáže

Povolená dĺžka stáže je  2 mesiace. V prípade predĺženia stáže, je potrebné vyplniť Žiadosť o predĺženie Erasmus+

Poistenie študenta

Študent je povinný zabezpečiť si poistenie liečebných nákladov. Náklady na poistenie počas stáže si študent hradí z grantu. Pred odchodom študenta si VŠ musí overiť, či má študent zabezpečené dostatočné poistné krytie.

Odporúčame, aby študent uzavrel aj tieto druhy poistenia:

 • poistenie zodpovednosti za škodu,
 • poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity,
 • poistenie právnej ochrany.

Predkladanie správ a dokladov

Uchádzač sa zaväzuje dodať inštitúcii nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec stáže;
 • výpis výsledkov o stáži (Traineeship certificate);
 • správu študenta (online).
Posledná aktualizácia: 24.11.2015