UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Prístup k systému Matlab

 

V Dátovom centre pre výskum a vývoj (DC VaV), ktoré je vybavené modernou a výkonnou IKT infraštruktúrou, sme pripravili pre Vás, Vašich doktorandov a vedecko-výskumných pracovníkov prístup k systému Matlab s ponukou modulov pre  biológiu. Moduly  Statistic Toolbox, Bioinformatic Toolbox, SimBiology a Parallel Computing Toolbox (vrátane základného modulu) sú k dispozícii až v 69 licenciách. Ostatné moduly Matlabu sú taktiež k dispozícii s počtom licencií 2. Systém je prevádzkovaný  na 96  procesorových jadrách a úlohy sa môžu spúšťať on-line cez terminálový  server a pripravuje sa aj možnosť dávkového spúštania úloh. Prístup k Matlabu je bezplatný pre oprávnených a zaregistrovaných používateľov. Za jednotlivé inštitúcie potrebujeme zaslať na našu adresu meno, priezvisko a e-mail adresu (inštitucionálnu) potenciálnych užívateľov Matlabu.

Spôsob, ako pristupovať k Matlabu v DC VaV je popísaný tu: Matlab online

Matlab je financovaný z projektu, ktorý ho určuje pre využitie na vedecko-výskumné účely, nie na použitie v pedagogickom procese. Oboznámte sa, prosím, so Všeobecnými podmienkami, Inštitucionálnou zmluvou, Individuálnou zmluvou a ďalšími dokumentmi, ktoré sú prístupné na adrese Dokumentácia.

Po 30.9.2013 budú mať prístup k Matlabu len tí používatelia, ktorí budú mať podpísanú individuálnu zmluvu s ich inštitúciou a ich inštitúcia bude mať podpísanú zmluvu s CVTI SR. Je to síce trochu administratívy navyše, ale myslíme, že za poskytnutú bezplatnú službu to iste stojí.

Vaše prípadné otázky očakávame na mailovej adrese matlab@cvtisr.sk.

Posledná aktualizácia: 01.04.2020