UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Oddelenie arboréta

Oddelenie arboréta obhospodaruje približne 20 ha plochy, na ktorej sa striedajú lesné a lúčne spoločenstvá. V súčasnosti sa na ploche nachádza 287 taxónov (pôvodných aj introdukovaných) ihličnatých a listnatých drevín a kríkov. Popri základných druhoch sa dendrologická zbierka sústavne dopĺňa podľa Koncepcie rozvoja BZ UPJŠ o ďalšie parkovnícky zaujímavé kultivary drevín a kríkov.

Časť arboréta slúži v rámci spolupráce s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ ako trvalá výskumná, resp. študijná plocha pre účely riešenia grantových a inštitucionálnych výskumných úloh a riešenia zadaní diplomových prác (Katedra experimentálnej botaniky a genetiky, Katedra zoológie a ekológie) .

Plochu arboréta je možné rozdeliť do troch samostatných celkov, plniacich špecifické úlohy:

Dolná časť arboréta zahŕňa časť Ekologickej náučnej plochy s pôvodnými aj novými výsadbami drevín a kríkov a siaha po cestu nad Edičným strediskom. V nadväznosti na Ekologickú náučnú plochu plní hlavne výchovno- vzdelávacie poslanie, kde hlavným cieľom je spoznávanie domácich aj introdukovaných taxónov drevín a kríkov. Ich výrazné označenie slovenským a latinským názvom umožní návštevníkom spoznávať jednotlivé taxóny drevín aj bez prítomnosti sprievodcu.

Z najatraktívnejších listnatých drevín vysadených v tejto časti plochy možno spomenúť zbierku kultivarov dlaňolistých javorov, napr. Acer palmatum cv. “Atrolineare”, Acer palmatum cv. “Atropurpureum”, Acer palmatum cv. “Cuneatum”, Acer palmatum cv. “Linearilobum”, Acer palmatum cv. “Nicholsonii”, Acer palmatum cv. “Ribesifolium”, Acer palmatum cv. “Roseomarginatum”.

Vo výsadbách sú zaradené z listnatých drevín také druhy, ako napr. Swida stolonifera cv. “Flaviramea”, Carpinus betulus cv. “Fastigiata”, Catalpa bignonioides, Fagus sylvatica cv. “Roseomarginata”, Quercus robur cv. “Fastigiata”, Elaeagnus multiflora, Philadelphus coronarius, Corylus colurna, Laburnum anagyroides, Quercus libani, Juglans mandshurica, Pterocarya fraxinifolia, Maclura pomifera, Morus alba, Morus alba cv. “Pendula” a ďalšie. Z nahosemenných drevín napr. Sequiadendron giganteum, Cryptomeria japonica, Metasequoia glyptostroboides, Ginkgo biloba, Chamaecyparis lawsoniana, Abies grandis, Cedrus atlantica, Cedrus deodara, Picea omorika, Picea orientalis, Picea pungens cv. “Argentea”, Pseudotsuga menziesii a ďalšie.

V tejto časti plánujeme vybudovať náučný chodník , ktorý by nadviazal na komunikácie na Ekologickej náučnej ploche, viedol by popri najzaujímavejších exemplároch drevín a plnil by didakticko - výchovnú funkciu. Cieľom je oboznámiť návštevníkov s introdukovanými, ale aj domácimi (autochtónnymi) druhmi drevín.

Druhá časť arboréta predstavuje plochu od cesty nad Edičným strediskom po hlavnú vrstevnicovú cestu. Zalesnené časti sa tu striedajú s lúčnymi porastami. Táto časť bude plniť úlohu pobytovej a relaxačno-pohybovej zóny. Uvažuje sa s umiestnením ďalších prístreškov, odpočívadiel a umelo vybudovaných ohnísk. Spevnené asfaltové cesty umožňujú pohyb vozíčkárom, ďalej návštevníkom s kočíkmi, prípadne časť trás bude vyčlenená pre horské bicykle. Vzhľadom na dostatočnú rozlohu arboréta vyčlenené časti môžu slúžiť pre víkendovú pobytovú, ale aj pohybovú relaxáciu, či už jednotlivcov, alebo celých rodín.

Tretia časť arboréta predstavuje časť záhrady s tzv. prírodným lesom, ktorý predstavujú pôvodne vysadené a neudržiavané lesné porasty, siahajúce až do vrcholových častí záhrady. Ide prevažne o výsadby autochtónnych aj introdukovaných drevín, a to: Acer platanoides, Tilia platyphyllos, Ulmus laevis, Robinia pseudoacacia, Quercus petraea, Prunus avium a Prunus domestica. Akcesoricky sa z ihličnanov vyskytuje Larix decidua a Pinus sylvestris.

V horných vrcholových partiách nad elektrickým vedením veľmi vysokého napätia sa zachovala schematická výsadba lipy veľkolistej (Tilia platyphyllos) a duba zimného (Quercus petraea), realizovaná pred cca 50 -timi rokmi univerzitným profesorom Ing. Samuelom Kriškom. Tieto porasty majú touto mimoriadne vhodnou kombináciou drevín v súčasnosti veľký pôdoochranný a melioračný význam.
 

Posledná aktualizácia: 26.05.2020