UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Cenník

Poplatky uchádzačov o Certifikát ECDL v Akreditovanom testovacom centre SK011

Produkt UPJŠ
študent

zamestnanec
absolvent
bežný
záujemca

ECDL Set

 • Index ECDL Profile *
 • Certifikát ECDL Profile **
 • 7 testov z ľubovoľných modulov zo skupiny Base a Standard
 • 1 opravný test z ktoréhokoľve vybraného modulu
 • Poplatky za skúšky ECDL (za každý test)
156,30 € 166,80 €

ECDL Quatro

 • Index ECDL Quatro*
 • Certifikát ECDL Profile **
 • 4 testy z ľubovoľného modulu zo skupiny Base a Standard
 • 1 opravný test z ktoréhokoľve vybraného modulu
 • Poplatky za skúšky ECDL (za každý test)
102,00 € 108,00 €

ECDL Advanced

 • Index ECDL Quatro*
 • Certifikát ECDL Profile **
 • 3 testy z ľubovoľného modulu zo skupiny Advanced
 • 1 opravný test z ktoréhokoľve vybraného modulu
 • Poplatky za skúšky ECDL (za každý test)
99,90 € 106,20 €

ECDL Mix

 • Index ECDL Quatro*
 • Certifikát ECDL Profile **
 • 2 testy z ľubovoľného modulu zo skupiny Base a Standard
 • 2 testy z ľubovoľného modulu zo skupiny Advanced
 • 1 opravný test z ktoréhokoľve vybraného modulu
 • Poplatky za skúšky ECDL (za každý test)
111,60 € 118,80 €
Test z ľubovoľného modulu zo skupiny modulov Base a Standard 16,50 € 18,00 €
Test z ľubovoľného modulu zo skupiny modulov Advanced 21,30 € 23,40 €
Index ECDL Single* 14,40 € 14,40 €
Index ECDL Quatro* 31,20 € 31,20 €
Index ECDL Profile* 36,00 € 36,00 €
Certifikát ECDL Profile** 4,80 € 4,80 €

Ceny sú uvedené s 20% DPH.

* Indexy ECDL:

 • Index ECDL Single - doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využívať systém ECDL na vykonanie skúšky z jednej tematickej oblasti (modulu) podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced. Index platí 1 rok. Uchádzač môže Index zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách.
  Do tohto dokladu sa zapíše len úspešne vykonaný test. Doklad je podkladom na vydanie certifikátu ECDL. Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL.
 • Index ECDL Quatro - doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využívať systém ECDL na vykonanie skúšok zo štyroch tematických oblastí (modulov) podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced. Index platí 3 roky odo dňa prvej skúšky.
  Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom na vydanie certifikátu ECDL. Uchádzač môže Index zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách . Centrá zakupujú Index v Kancelárii ECDL. Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL..
 • Index ECDL Profile - doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využívať systém ECDL na vykonanie skúšok z ľubovoľného počtu modulov v náročnosti podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced. Index platí 4 roky odo dňa prvej skúšky.
  Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom na vydanie certifikátu ECDL. Uchádzač môže Index zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú Index v Kancelárii ECDL. Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL.

** ​Certifikáty ECDL Profile:

 • Poplatok za vystavenie medzinárodného dokladu o všetkých úspešne vykonaných skúškach ECDL (podľa sylabov ECDL alebo sylabov ECDL Advanced). Certifikát potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie (IT) v konkrétnych oblastiach.
  Certifikát potvrdzuje aj dosiahnutú úroveň ECDL profilu (ECDL Base - digitálna gramotnosť, ECDL Standard - digitálna kvalifikovanosť, ECDL Expert - digitálna odbornosť) podľa toho, či držiteľ splnil požiadavky a absolvoval minimálne 4 resp. 7 modulov, pričom 4 moduly sú povinné a ostatné sú voliteľné (čím nahradzuje v minulosti vydávané špeciálne certifikáty vydávané pre úrovne profilu ECDL - ECDL Base, ECDL Standard, ECDL Advanced a ECDL Expert). Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti akreditovaného testovacieho centra.

*** Profily ECDL vedú k získaniu konkrétnej úrovne digitálnych zručností (digitálna gramotnosť, digitálna kvalifikovanosť, digitálna odbornosť) a sú nasledovné:

 • ECDL Base  -  profil "Digitálna gramotnosť" je profil na overovanie základnej počítačovej gramotnosti. Na jeho získanie sa vyžadujú skúšky zo všetkých štyroch modulov skupiny Base. Skúšky je potrebné absolvovať v časovom rozmedzí platnosti indexu.
 • ECDL Standard  -  profil "Digitálna kvalifikovanosť" je profil na overovanie rozšírenej digitálnej zručnosti, tzv. digitálnej kvalifikovanosti. Na jeho získanie sa vyžadujú skúšky zo všetkých štyroch modulov skupiny Base a skúšky z troch uchádzačom zvolených modulov skupiny Standard. Skúšky je potrebné absolvovať v časovom rozmedzí platnosti indexu.
 • ECDL Expert  -  profil "Digitálna odbornosť" je profil na overovanie pokročilej digitálnej zručnosti. Na ješho získanie sa vyžadujú skúšky z troch vami zvolených modulov skupiny Advanced. Skúšky je potrebné absolvovať v časovom rozmedzí platnosti indexu.
 • ECDL Individuálny profil - pri tvorbe individuálneho profilu si môžete zvoliť jeden alebo viac modulov z rôznych skupín modulov (Base, Standard, Advanced). Skúšky môžete vykonávať podľa svojich potrieb a tak si vzdelanie postupne rozširovať. O vydanie ECDL Profile Certificate, medzinárodného dokladu o úspešne vykonaných skúškach, môžete požiadať kedykoľvek, dokonca po každej absolvovanej skúške. Po naplnení podmienok pre niektorý zo štandardných profilov ECDL, budete mať na certifikáte automaticky uvedenú aj dosiahnutú úroveň digitálnych zručností (gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť).
Posledná aktualizácia: 23.07.2019