UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pre študentov UPJŠ

Akreditované testovacie centrum ECDL SK011 (ďalej ATC UPJŠ) aj v akademickom roku 2016/2017 ponúka pre študentov UPJŠ (ďalej len študent) prípravu a testovanie podľa medzinárodného štandardu ECDL.

Záujemca z radov študentov UPJŠ o zapojenie sa do prípravy a následného testovania ECDL je povinný sa prihlásiť prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS2) a zapísať si predmetycertifikovaného interdiplinárneho kurzu IB11 Medzinárodný certifikát ECDL, ktorý pozostáva z nasledujúcich predmetov:

 • Základy práce s počítačom ECDL-M2 (dištančne),
 • Spracovanie textu ECDL-M3 (dištančne),
 • Tabuľkový kalkulátor ECDL-M4 (dištančne),
 • Používanie databáz ECDL-M5 (dištančne),
 • Prezentácia ECDL-M6 (dištančne),
 • Základy práce online ECDL-M7 (dištančne),
 • Práca s obrázkami a grafikou-M9 (dištančne),
 • Bezpečnosť pri práci s IKT ECDL-M12 (dištančne).

Uvedené predmety slúžia na prípravu pred testovaním ECDL. Predmety obsahujú študijné materiály spracované podľa aktuálneho Sylabu ECDL, podľa ktorého sú pripravené testy ECDL z jednotlivých modulov. Študent má možnosť absolvovať všetky predmety v jednom semestri, alebo si prípravu rozdelí do viacerých semestrov. Zapísaním predmetov v Akademickom informačnom systéme (AIS2) sa predmety stávajú súčasťou študentovho programu. Všetky vyššie uvedené predmety sa realizujú dištančne, formou e-learningu (študent si volí čas a miesto štúdia podľa svojho rozhodnutia) a preto predmety nie sú nasadené do žiadneho rozvrhu a je ich možné zapísať do zimného alebo letného semestra.

Jednotlivé obsahy predmetov sú k dispozícii v e-learningovom portáli lms.upjs.sk v časti Certifikované interdisciplinárne kurzy pod časťou IB11 - Medzinárodný certifikát ECDL. Podmienkou prístupu je vytvorenie konta v lms.upjs.sk pomocou prihlasovacích údajov zhodných s prihlasovacími údajmi do AIS2. Prístup k študijným materiálom, ukážkovým testom a pod. študent získa od príslušného administrátora predmetu, ktorý prihláseným študentom zašle prihlasovací kľúč.

Po zapísaní predpísaných predmetov budú študentov e-mailom kontaktovať administrátori Mgr. Karol Takáč alebo RNDr. Slávka Blichová.

Získanie kreditov za vyššie uvedené predmety je podmienené zapísaním (v AIS2) a úspešným absolvovaním Testovania ECDL z príslušného modulu:

 • Testovanie ECDL-M2,
 • Testovanie ECDL-M3,
 • Testovanie ECDL-M4,
 • Testovanie ECDL-M5,
 • Testovanie ECDL-M6,
 • Testovanie ECDL-M7,
 • Testovanie ECDL-M9,
 • Testovanie ECDL-M12.

Poplatky pre študentov v Akreditovanom testovacom centre SK011

UPJŠ od akademického roka 2016/2017 ponúka ZADARMO získať vybraným 10 študentom UPJŠ medzinárodný certifikát ECDL.


Posledná aktualizácia: 08.02.2019