UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Testovanie ECDL

Testovanie uchádzačov o Certifikát ECDL na Slovensku môžu vykonávať len testovacie centrá akreditované Slovenskou informatickou spoločnosťou (SISp). Uchádzačom môže byť len fyzická osoba.

V každom akreditovanom testovacom centre (ATC) je ustanovená osoba zodpovedná za priebeh všetkých testovaní v ATC – manažér testovania ECDL a osoba zodpovedná za správu QTB – správca QTB. Za priebeh konkrétneho testovania v daný deň zodpovedá vedúci testovania. Za vyhodnotenie (anonymných) testov zodpovedá hodnotiteľ(lia).

ATC môže vykonať testovanie ECDL len ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

 • testovanie prebieha v akreditovanej testovacej miestnosti ECDL (ATM),
 • testovanie prebieha na akreditovanej softvérovej platforme, ktorá je v danej miestnosti registrovaná (SWP) a na ktorú má ATC príslušnú Bázu otázok a testov (QTB),
 • testovanie vedie jeden a vyhodnocujú iní akreditovaní skúšobní komisári ECDL prípadne akreditovaní skúšobní komisári ECDL Advanced (ASK).

Základné pravidlá testovania:

 • Testovanie uchádzačov o certifikáty v systéme ECDL sa riadi smernicou "Procedúra testovania uchádzačov o Certifikát ECDL v SR".
 • Vykonávané testy ECDL losuje systém IS ECDL/SK na základe elektronickej požiadavky vedúceho testovania.
 • Báza otázok a testov je neverejná, prístup majú len pre oprávnené osoby.
 • ATC nesmie umožniť absolvovanie testovania ECDL v da­nom ter­mí­ne uchádzačovi, ktorý  má k vedúcemu testovania daného termínu osob­ný alebo inak blízky vzťah, alebo ho vedúci testovania pripravoval na testovanie ECDL a je teda potenciálne nebezpečenstvo, že by nemusela byť zachovaná ob­jekti­vita vedenia testov. Ak k takejto situácii došlo zavinením centra, musí ponúknuť uchádzačovi náhradné riešenie.
 • Každý test podľa sylabov ECDL musí byť ukončený do 45 minút a test podľa sylabov ECDL Advanced do 60 minút. Testy ukončené po časovom limite budú prehlásené za neplatné. V prípade výpadku elektrickej energie alebo inej závažnej nepredvídanej poruchy pracovnej stanice má vedúci testovania právo predĺžiť trvanie testu o čas poruchy.
 • Uchádzač má právo absolvovať testy z jednotlivých modulov programov systému ECDL v ľubovoľných ATC. Každý modul môže absolvovať v inom ATC.
 • Uchádzač môže absolvovať testy z viacerých modulov v jednom termíne a v poradí, ktoré si určil, ak to vyhlásený termín umožňuje.
 • Pri neúspešnom teste informuje ATC uchádzača o najbližšom možnom termíne opakovania testu.
 • Pri neúspešnom teste z daného modulu zabezpečia procedúry systému IS ECDL/SK, že uchádzač dostane pri novom testovaní pridelený odlišný test.
 • Vedúci testovania zaznamená všetky významné problémy a udalosti z priebehu testovania do "Protokolu o vykonaní testov ECDL".
Posledná aktualizácia: 28.07.2016