UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Čo je ECo-C?

ECo-C® je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Aby ste získali ECo-C® certifikát, musíte úspešne absolvovať 4 skúšky. Pre tieto skúšky sú k dispozícii učebné materiály, ktoré sú aprobované u ECo-C® Europe, resp. u národných koordinačných stredísk. Záverečná časť pre získanie certifikátu prebieha formou prípadovej štúdie, na ktorú sa kandidát má možnosť 15 min. pripraviť a následne prebieha 5 min. dialóg so skúšobným komisárom. 

ECo-C® výhody:

  • Trvalé štandardné základné vzdelanie v oblasti vývoja osobnosti a komunikácie
  • ECo-C® platí v krajinách Európskej únie
  • Zvýšenie šancí na európskom trhu práce
  • Zlepšenie, prípadne vybudovanie osobných kompetencií
  • Normovaný priebeh skúšky podľa „Centrálneho abiturientného systému“
  • Zvýšenie, prípadne zaistenie kvality v základnom, resp. pokročilom vzdelávaní

ECo-C® CARD

Modul Cieľ
Tímová práca
Selfmarketing
Manažment pri konfliktoch
Komunikácia
Ovládať základné pravidlá vývoja osobnosti a komunikácie 
Schopnosť tímovej práce, sebavedomie, flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, komunikácia, spoľahlivosť, zaťažiteľnosť, riešenie problémov, ochota vzdelávať sa, schopnosť tvorivo myslieť, nasadenie, zodpovednosť, tolerovanie frustrácie 

 

Pomocou týchto 4 modulov získajú absolventi a absolventky náhľad do štruktúr správania, spôsobov komunikácie a pátrania po motívoch, ktoré tvoria základy komunikácie. Osvoja si komunikačné techniky, ktoré im pomôžu zvládnuť medziľudské vzťahy ako vo vlastnom tíme, tak aj v styku so zákazníkom.

 

Posledná aktualizácia: 29.07.2016