UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pre študentov UPJŠ

Autorizované vzdelávacie stredisko ECo-C® (ďalej AVS UPJŠ) aj v akademickom roku 2016/2017 ponúka pre študentov UPJŠ (ďalej len študent) prípravu a testovanie podľa medzinárodného štandardu ECo-C®.

Výhody medzinárodného certifikátu:

 • Zvýšenie šancí na európskom trhu práce
 • Zlepšenie, prípadne vybudovanie osobných kompetencií
 • Normovaný priebeh skúšky podľa „Centrálneho abiturientného systému“
 • Zvýšenie, prípadne zaistenie kvality v základnom, resp. pokročilom vzdelávaní
 • Ovládať základné pravidlá vývoja osobnosti a komunikácie

Aktivita je zameraná na zvýšenie komunikačných kompetencií študentov pre ich kvalifikovanejšie uplatnenie sa v praxi, pre praktické využitie nadobudnutých znalostí a zručností a pre zvýšenie šancí na európskom trhu práce.

ECo-C® je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Na získanie ECo-C® certifikátu je potrebné úspešne absolvovať skúšky zo 4 modulov: Tímová práca, Selfmarketing, Manažment konfliktov a Komunikácia. Pre tieto skúšky sú k dispozícii učebné materiály, ktoré sú aprobované u ECo-C Europe, resp. u národných koordinačných stredísk.

Pomocou týchto 4 modulov získajú absolventi a absolventky náhľad do štruktúr správania, spôsobov komunikácie a pátrania po motívoch, ktoré tvoria základy komunikácie. Osvoja si komunikačné techniky, ktoré im pomôžu zvládnuť medziľudské vzťahy ako vo vlastnom tíme, tak aj v styku so zákazníkom.

Záujemca z radov študentov UPJŠ o zapojenie sa do prípravy a následného testovania ECo-C® je povinný sa prihlásiť prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS2) a zapísať si predmety z certifikovaného interdiplinárneho kurzu IB10 Medzinárodný certifikát ECo-C®, ktorý pozostáva z nasledujúcich predmetov:

 • zimný semester:
  • KPPaPZ/ECo-C1/14 - Tímová práca ECo-C1
  • KPPaPZ/ECo-C3/14 - Manažment konfliktov ECo-C3
 • letný semester:
  • KPPaPZ/ECo-C2/14 - Selfmarketing ECo-C2
  • KPPaPZ/ECo-C4/14 - Komunikácia ECo-C4

Príprava na testovanie prebieha v ZS a v LS prezenčnou formou pre prihlásených a vybratých študentov, ktorí si zapísali predmety odpovedajúce jednotlivým modulom ECo-C.

Študenti, ktorí majú zapísané vyššie uvedené predmety majú mať ku každému predmetu na prípravu v tom istom semestri zapísané aj predmety testovania, študenti, ktorí nemajú prípravné predmety si mohli zapísať predmety testovania ľubovoľne do ZS alebo do LS:

 • zimný semester:
  • CCV/ECo-TC1z/14 - Testovanie ECo-C1
  • CCV/ECo-TC2z/14 - Testovanie ECo-C2
  • CCV/ECo-TC3z/14 - Testovanie ECo-C3
  • CCV/ECo-TC4z/14 - Testovanie ECo-C4
 • letný semester:
  • CCV/ECo-TC1l/14 - Testovanie ECo-C1
  • CCV/ECo-TC2l/14 - Testovanie ECo-C2
  • CCV/ECo-TC3l/14 - Testovanie ECo-C3
  • CCV/ECo-TC4l/14 - Testovanie ECo-C4

Pre štúdium a samoštúdium na prípravu na testovanie sú k dispozícii učebné materiály (4 učebné materiály pre moduly: Modul 1: Tímová práca, Modul 2: Selfmarketing, Modul 3: Manažment konfliktov a Modul 4: Komunikácia, každý učebný materiál obsahuje 60 strán), ktoré sú aprobované u ECo-C Europe, resp. u národných koordinačných stredísk a sú overované na obsahovú zhodu s ECo-C LFQS príručkou (verzia 1.1).

Cena spolu za všetky 4 učebné materiály: 75,00 €

V rámci podpory frekventantov bude umožnené 10 študentom UPJŠ v rámci každého akademického roku zúčastniť sa ZADARMO testovania a získať medzinárodne platný certifikát. Študentom budú uhradené poplatky za testovanie a certifikáciu. 


Posledná aktualizácia: 05.08.2016