UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Európske štrukturálne a investičné fondy

Európske štrukturálne a investičné fondy

Medzi európske štrukturálne a investičné fondy patria:

Účelom finančných prostriedkov poskytovaných cez fondy je investovať do tvorby pracovných miest a do udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva a životného prostredia. EŠIF sa zameriavajú hlavne na päť oblastí:

  • výskum a inovácie,
  • digitálne technológie,
  • podpora nízkouhlíkového hospodárstva,
  • udržateľné riadenie prírodných zdrojov,
  • malé podniky.

Vybrané programy európskych štrukturálnych a investičných fondov:

Publicita pre Európske štrukturálne a investičné fondy 

Posledná aktualizácia: 08.02.2018