UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z.. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, čí výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Oblasti podpory: divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra, medziodborové projekty, ľudová kultúra/amatérska tvorba, kultúrno-osvetová činnosť, múzeá/galérie, knižnice.

Predbežný harmonogram výziev na rok 2017: http://fpu.sk/moznosti-podpory/vyzvy

Aktuálne výzvy | História výziev

Posledná aktualizácia: 14.02.2021