UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Grantové schémy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poskytuje dotácie v zmysle zákona č. 545/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MZVaEZ SR je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce. Dotácie ministerstvo poskytuje:

  • v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (MVZP) Slovenskej republiky

            Aktuálne výzvy | História výziev

  • za účelom podpory, ochrany a presadzovania ľudských práv a slobôd, predchádzanie  všetkým  formám  diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
     
  • podpora podujatí, ktoré zapoja širokú slovenskú verejnosť do SK PRES (diskusie o témach týkajúcich sa slovenského predsedníctva a Európskej únie) a zvýšia informovanosť o slovenskom predsedníctve vo všetkých regiónoch (v roku 2016)

            Aktuálne výzvy | História výziev

Posledná aktualizácia: 14.02.2021