UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Európska únia - Európsky sociálny fond / Európsky fond regionálneho rozvoja / Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Investície do roku 2020 by mali slúžiť na vypĺňanie medzier a chýbajúcich spojení v základnej infraštruktúre na národnej aj cezhraničnej úrovni, s dôrazom na trvalo udržateľnú, ekologickejšiu a nákladovo efektívnejšiu dopravnú infraštruktúru.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Aktuálne výzvy | História výziev


Projekty v realizácii

Projekty v udržateľnosti

Pozastavené projekty

Posledná aktualizácia: 10.08.2021