UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)

Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
Riadiaci orgán: www.mindop.sk, Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Názov projektu: Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)
Akronym: OPENMED
Kód ITMS2014+: 313011V455
Kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
CRZ: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Obdobie realizácie: 11/2019 - 6/2023
Prijímateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo prijímateľa: Šrobárova 2, 041 80 Košice
V spolupráci s: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
JUHAPHARM, s.r.o.
MM MEDICAL s.r.o.
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Miesto realizácie projektu: Košice I - mestská časť Staré Mesto
Košice I - mestská časť Sever
Košice II - mestská časť Západ
Košice IV - mestská časť Juh
Ciele projektu: Cieľom projektu je riešiť vybrané problémy diagnostiky a liečby onkologických, kardiovaskulárnych a vírusových ochorení, ochorení CNS a ochorení pohybového aparátu pri unikátnom využití potenciálu partnerov v projekte.
Výška poskytnutého NFP: 8 911 793,88 EUR (z toho UPJŠ: 4 909 853,93 EUR)

 

Poďakovanie („Acknowledgement“):

Publikácie, ktoré vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED) (kód ITMS: 313011V455), spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja:


Posledná aktualizácia: 10.08.2021