Prejsť na obsah

Robot-Assisted Rehabilitation

2minút, 27sekúnd
publicita
Názov projektu:Robot-Assisted Rehabilitation
Akronym:RaRe
ID projektu:SKHU/1902/4.1/093
Kód výzvy:SKHU/1902
Program:Interreg V-A Slovakia-Hungary
Odkaz na program:https://www.skhu.eu/?lang=sk
Podporené z fondu:Európsky fond regionálneho rozvoja
CRZ:https://www.crz.gov.sk/zmluva/5420316/
Obdobie realizácie:10/2020-09/2022
Prijímateľ:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo prijímateľa:Šrobárova 2, Košice, 041 80
Partner:Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Miesto realizácie:Košice, Slovensko
Budapešť, Maďarsko
Ciele projektu:Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce, rozšíriť cezhraničnú spoluprácu a spoločnú výskumnú a vývojovú činnosť medzi verejnými inštitúciami dotknutých regiónov.
Sumarizácia projektu:Výmenou odborných znalostí v oblasti rehabilitácie prostredníctvom spoločných workshopov a konferencie v oblasti rehabilitácie medzi obidvoma inštitúciami dôjde k pokroku v liečbe pacientov po cievnej mozgovej príhode a poranení mozgu.
Partnerstvo:Inštitúcie zapojené do projektu – Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako vedúci partner – začali svoju spoluprácu v roku 2014 vo forme vedeckých stretnutí organizovaných v Budapešti a Košiciach a v rámci projektu plánujú svoj cieľ dosiahnuť zvýšením aktivity prenosu znalostí medzi zapojenými inštitúciami s cieľom prekonať existujúce regionálne rozdiely v oblasti výskumu a vývoja v zdravotníctve.
Výhody spolupráce:Ako hlavný projektový výstup sa pre Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti stáva dostupným prístroj podporujúci obnovenie motorických funkcií horných končatín, ako aj mobilný robotický odľahčovací systém podpory chôdze a rovnováhy. Aj slovenský partner, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, plánuje zaobstaranie prístroja podporujúceho obnovenie pohyblivosti horných končatín, ktoré doplní o prístroj podporujúci obnovenie funkcií dolných končatín. Prístroje fungujú na základe terapeutického softvéru, ktorého programy slúžia na zapájanie pacienta a stupňovanie účinnosti terapie. Ich najväčšou výhodou je zber údajov, čím poskytujú informácie o dosiahnutých výsledkoch liečby. Týmto spôsobom prispievajú k vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti univerzít či podporujú spoluprácu s rehabilitačnými centrami. V záujme realizácie projektového cieľa, sa odovzdávanie poznatkov uskutoční v rámci plánovaných workshopov, konferencie a publikácie.
Výška poskytnutého NFP z EFRR pre projekt:339 933,70 EUR
Výška poskytnutého NFP z EFRR pre UPJŠ:149 344,15 EUR
Riadiaci orgán:Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky
Národný orgán:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Spoločný sekretariát:Széchenyi Programmeoffice LLC.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Študuj na UPJŠ