UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Operačný program Ľudské zdroje

Európska únia - Európsky sociálny fond / Európsky fond regionálneho rozvoja / Operačný program Ľudské zdroje

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce.
Cieľom MŠVVaŠ SR ako gestora prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je využiť finančné prostriedky na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšenie kvality a inkluzívnosti všetkých úrovní vzdelávacieho systému od materských až po vysoké školy vrátane oblasti celoživotného vzdelávania. Významná pozornosť bude venovaná podpore pedagógov na všetkých stupňoch škôl.
Prioritná os Vzdelávanie zároveň nadväzuje na operačný program Vzdelávanie implementovaný v programovom období 2007-2013.

Aktuálne výzvy | História výziev


Projekty v realizácii

Projekty v udržateľnosti

Pozastavené projekty

Posledná aktualizácia: 25.10.2021