UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov

Európska únia - Európsky sociálny fond / Európsky fond regionálneho rozvoja / Operačný program Ľudské zdroje


Názov projektu: Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov
Akronym: IPPU
Kód ITMS2014+: 312011AFP1
Kód Výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
Operačný program: OP Ľudské zdroje
Podporené z fondu: Európsky sociálny fond
CRZ: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Prijímateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo prijímateľa: Šrobárova 2, 04180 Košice
Miesto realizácie: Košický kraj, Košice I, Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Staré Mesto
Ciele projektu: Cieľom projektu je prispieť k skvalitneniu praktickej profesijnej prípravy študentov učiteľských študijných programov na UPJŠ. Pre dosiahnutie cieľa je potrebné efektívnejšie prepojiť vysokoškolskú prípravu študentov učiteľstva s praktickou výučbou realizovanou v rámci praxe v cvičných školách. Definovať rozsah a obsah portfólia praktických skúseností absolventa učiteľského štúdia, ktoré získa v rámci pedagogických praxí a implementovať portfólio v rámci inovácií výstupovej pedagogickej praxe. Pre pedagogických zamestnancov cvičných škôl vytvoriť podporné vzdelávacie materiály zamerané na implementáciu inovatívnych stratégií a metód vyučovania do vzdelávacieho procesu na cvičných školách. Obsahom projektu sú štyri navzájom prepojené etapy činnosti zamerané na implementáciu kritérií pre výber cvičnej školy a cvičných učiteľov, aktualizáciu siete cvičných škôl UPJŠ, analýzu hodnotení pedagogických praxí študentov učiteľských študijných programov na UPJŠ, návrh a implementáciu portfólia praktických skúseností študenta učiteľského štúdia v rámci inovácií výstupovej praxe a tvorbu vzdelávacích materiálov pre cvičných učiteľov zameraných na implementáciu inovatívnych stratégií a metód vyučovania.
Výška poskytnutého NFP: 293.348,19 €
Webová stránka: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogiky/IPPU/
Posledná aktualizácia: 01.04.2021