UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Európska únia - Európsky sociálny fond / Európsky fond regionálneho rozvoja / Operačný program Ľudské zdroje


Názov projektu: IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
Akronym: IT Akadémia
Kód ITMS2014+: 312011F057
Kód Výzvy: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03
Operačný program: OP Ľudské zdroje
Podporené z fondu: Európsky sociálny fond
CRZ: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Prijímateľ: Centrum vedeckotechnických informácií SR
Sídlo prijímateľa: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Partneri: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Miesto realizácie: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Ciele projektu: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT NADVÄZNOSŤ NA ŠPECIFICKÉ CIELE OP ĽZ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Korelácia s očakávanými výsledkami a aktivitami v rámci daného špecifického cieľa: zvýšenie matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov podpora spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…) zapojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce Korelácia s očakávanými výsledkami a aktivitami v rámci daného špecifického cieľa: zvýšenie záujmu o štúdium STEM a IT podpora inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce podpora inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód zapájanie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania zvýšenie kvality vzdelávania a popularizácia štúdia STEM a IT v učiteľských odboroch.
Výška poskytnutého NFP: 20.672.504,80 € (z toho UPJŠ: )
Webová stránka: http://itakademia.sk
Posledná aktualizácia: 01.04.2021