UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy (RKKZ)

Európska únia - Európsky sociálny fond / Európsky fond regionálneho rozvoja / Operačný program Ľudské zdroje


Názov projektu: Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy (RKKZ)
Akronym: RKKZ
Kód ITMS2014+: 312011D432
Kód Výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Operačný program: OP Ľudské zdroje
Podporené z fondu: Európsky sociálny fond
Schéma pomoci: Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania
CRZ: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Prijímateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo prijímateľa: Šrobárova 2, 04180 Košice
Miesto realizácie: Prešovský kraj , Košický kraj
Ciele projektu: Vytvoriť model vzdelávacích aktivít pre zamestnancov verejnej správy, ktorí zlepšením svojich digitálnych zručností a zvýšením svojej právnej informovanosti budú lepšie uplatniteľní v praxi, flexibilní pri používaní nových technológií a zvýši sa ich pracovná efektivita. Vzdelávacie aktivity: Digitálna gramotnosť, Získanie digitálnych kompetencií podľa medzinárodného štandardu ECDL, Základy informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, Právne minimum pre pedagógov a sociálnych pracovníkov zboru väzenskej a justičnej stráže, Právne minimum manažéra školského zariadenia.
Výška poskytnutého NFP: 132.263,61 €
Posledná aktualizácia: 01.04.2021