UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Príprava nových kapacít pre EŠIF II

Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja / Operačný program Technická pomoc


Názov projektu: Príprava nových kapacít pre EŠIF II
Akronym: NAKAP
Kód ITMS2014+: 301011Q589
Kód Výzvy: OPTP-PO1-SC1-2016-11
Operačný program: OP Technická pomoc
Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
CRZ: Zmluva o partnerstve
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Žiadateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ciele projektu: Príprava nových AK EŠIF v rámci študijných programov PRÁVO a VEREJNÁ SPRÁVA:
  • predmet PravF - Právo a fondy EÚ
  • predmet FVS - Kompetentnosti administratívnych kapacít EŠIF

Príprava nových predmetov vrátane prípravy študijných materiálov a prípravy vyučujúcich. Výučba novovytvorených predmetov.

Stav: Ukončená realizácia projektu k 30.6.2018.
Posledná aktualizácia: 01.04.2021