UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Schválené projekty na UPJŠ (OP Výskum a Inovácie)

Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja / Výskumná agentúra / Operačný program Výskum a Inovácie


Názov projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.)
Akronym: MEDIPARK II
Kód ITMS2014+: 313011D103
Kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02
Operačný program: OP Výskum a Inovácie
Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
CRZ: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Žiadateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Partneri: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologický ústav SAV, Technická univerzita v Košiciach
Ciele projektu: [Zobraziť ciele] / [Skryť ciele]
Vybudovanie UVP MediPark ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum, vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti medicíny. Účelom zriadenia UVP je zabezpečenie efektívnej a dlhodobej spolupráce medzi žiadateľom a akademickými partnermi na jednej strane a priemyselnými partnermi na strane druhej. Pri založení UVP budú zohľadňované skúsenosti z budovania a vedeckého manažmentu obdobných vedeckých infraštruktúr v rámci ostatných štátov Európskej únie, ktoré majú 15-20 ročné skúsenosti s týmto typom manažmentu vedeckých aktívít s dôrazom na praktické výstupe pre prax.V rámci predkladaného projektu bude prebiehať za pomoci externých konzultačných služieb aj proces technologického prognózovania (technology foresight), ktorý umožní v procese implementácie projektu zhodnotiť smerovanie a v prípade potreby modifikovať obsah výskumu a vývoja na úrovni jednotlivých CORE programov. To znamená, že samotné definované CORE programy na úrovni MediParku v ich základných názvoch zostanú nezmenené, ale bude možné meniť smerovanie jednotlivých parciálnych výskumných úloh v rámci nich podľa aktuálnych výsledkov, potrieb a vonkajších faktorov.

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fáza
Akronym: TECHNICOM II
Kód ITMS2014+: 313011D232
Kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02
Operačný program: OP Výskum a Inovácie
Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
CRZ: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Žiadateľ: Technická univerzita v Košiciach
Partneri: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove
Ciele projektu: [Zobraziť ciele] / [Skryť ciele]
Strategickým cieľom predmetného projektu je etablovať Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM) združujúci a integrujúci lokálne UVP na univerzitách konzorcia projektu, zameraný na inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií. Poslaním riešenia projektu je vytvoriť medzinárodne uznávanú inštituciálnu plaformu pre podporu a zabezpečenie aplikovaného výskumu, vývoja, inovácii a transferu technológií s dopadom na účinnú a vzájomne prospešnú spoluprácu („Win to Win“) medzi akademickým sektorom a spoločenskou a hospodárskou praxou. Svojím poslaním bude vytvorená inštitúcia UVP TECHNICOM plniť najmä nasledovné funkcie: - Zabezpečovať otvorené služby pre širokospektrálnu, účinnú a vzájomne prospešnú výskumnú a vývojovú spoluprácu medzi, na jednej strane plaformou UVP TECHNICOM odporenou pracoviskami s partnerských univerzít a ústavov SAV a iných partnerských VaV inštitúcií a medzi odpovedajúcimi organizáciami zo spoločenskej a hospodárskej praxe na druhej strane, - Podporovať a zabezpečovať akceleráciu celostného inkubačného procesu pre vznik malých a stredné „Hi-Tech“ firiem resp. „Start-up“ a „Spin-off“ firiem generovaných nie len na báze relevantných výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných aktivít UVP TECHNICOM, ale aj odpovedajúcich projektov partnerských univerzít, ústavov SAV a iných výskumných a vývojových inštitúcii resp. verejných a komerčných podnikov a individuálnych osôb. - Vytvárať podmienky pre trvalý rozvoj špičkového aplikovaného výskumu a vývoja s potenciálom generovať produkty pre transfer znalostí a technológií, resp. pre inovačnú prax, ako na medzinárodnej, národnej, tak aj na regionálnej úrovni celého Východného Slovenska, - Stať sa miestom prvého kontaktu pre firmy, ktoré budú mať záujem o spoluprácu s výskumnými a vývojovými tímami z pracovísk UVP resp. excelentných výskumných centier partnerských univerzít, ústavov SAV a ďalších zaiteresovaných subjektov s portfólia partnerov UVP TECHNICOM. - Prostredníctvom svojich „biznis“ služieb poskytovať poradenstvo, vzdelávacie a výcvikové aktivity a vykonávať expertíznu činnosť v ochrane duševného vlastníctva v aplikovanom výskume, vývoji a inovačných zámeroch, v transferových aktivitách a manažmente projektov.

Názov projektu: Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunikácií
Akronym: BigData
Kód ITMS2014+: 313011C028
Kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 - pozastavenie poskytovania NFP pre projekt v rámci výzvy na PVVC
Operačný program: OP Výskum a Inovácie
Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
CRZ: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Žiadateľ: I.S.D.D. plus, s.r.o.
Partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ciele projektu: [Zobraziť ciele] / [Skryť ciele]
Jedinečná zhoda aktuálnych podmienok a okolností ako napríklad dopyt po inováciách v oblasti telekomunikácií ako aj významná aktuálnosť výskumu v oblasti spracovania telekomunikačných dát, podnietili spoločnosť I.S.D.D. Plus, s.r.o. a jej partnera Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k zámeru spoločne zriadiť Centrum pre výskum dát v oblasti telekomunikácií. V rámci pilotnej fázy výskumu bude konzorcium partnerov (vrátane zmluvného výskumu) realizovať výskum v nasledovných oblastiach: 1. Detekcia a prevencia podvodov (fraud) – analýza telekomunikačných dát za účelom včasnej detekcie fenoménu používania produktov alebo služieb bez zámeru za ne zaplatiť. 2. Prevencia migrácie zákazníkov – hľadanie indikátorov a následná predikcia migrácie, odchodu zákazníka. Sentimentu zákazníka. 3. Identifikácia pokrokových zákazníkov (early-adapters) – automatizované nájdenie množiny zákazníkov, ktorí majú takú vlastnosť, že medzi prvými začnú využívať služby, ktoré sa ešte len stanú populárnymi. 4. Detekcia ideálnej CUG (Closed User Group) – ide o výskum detekcie skupín používateľov, ktorí majú medzi sebou navzájom vysoké telekomunikačné prepojenie. 5. Znižovanie nákladov na budovanie a prevádzku siete – efektívne plánovanie a optimalizácia telekomunikačnej siete. 6. Customer intelligence v oblasti telekomunikácií – rozvoj metód customer intelligence vrátane predikcie hodnoty zákazníka, akú má pre operátorov. 7. Pokročilé metódy anonymizácie dát v oblasti telekomunikácií – rozvoj metód na maximalizáciu pomeru: kvalita dát / riziko, pri anonymizácii telekomunikačných dát. Dôležitosť tohto odvetvia a potreby inovácií v ňom je totožne deklarovaná aj v dokumente: Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – RIS3, kde sú Informačné a komunikačné technológie (IKT) prioritnou oblasťou výskumu. V rámci projektu je plánovaná diseminácia výsledkov výskumu odbornej a laickej verejnosti. Diseminačná činnosť počíta s vytvorením odborných publikácií na konferenciách a v odborných časopisoch a tiež s účasťou Centra na vytipovaných akciách a eventoch.

Názov projektu: Výskumno–vývojové centrum pre vývoj a aplikáciu softvérových platforiem v bioinformatike
Akronym: BIONIK
Web: http://slovak-cts.sk/?page_id=118
Kód ITMS2014+: 313011B654
Kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 - pozastavenie poskytovania NFP pre projekt v rámci výzvy na PVVC
Operačný program: OP Výskum a Inovácie
Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
CRZ: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Žiadateľ: Clinical Trials Services s.r.o.
Partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ciele projektu: [Zobraziť ciele] / [Skryť ciele]
Zámerom Projektu je v zmysle Výzvy a Príručky pre Žiadateľa/Schémy štátnej pomoci a pravidlami štátnej pomoci podporiť vznik nového „Výskumno-vývojového centra pre vývoj a aplikáciu softvérových platforiem v BIOiNformatIKe“ (ďalej len „VVC“; akronym „BIONIK“) v podobe fungovania „bioinformatického startup-u“ (nebude mať právnu subjektivitu, ale ide o projektové partnerstvo zúčastnených inštitúcií zapojených do efektívnej spolupráce fungujúce na základe partnerskej zmluvy medzi účastníkmi Projektu tak, ako takéto centrá a výskumné siete fungujú aj v iných štátoch Európy), v ktorom lídrom je podnikateľsky subjekt s potrebou realizovať výskum v predmetnej oblasti RIS3 SK. Výskumné konzorcium nebude uzavreté a nemenné, bude uplatňovať multidisciplinárny prístup s prepojením viacerých oblastí špecializácie RIS3 SK. V rámci VVC budú vystupovať okrem zúčastnených subjektov aj iné spolupracujúce subjekty uvedené v časti 4 Výskumného zámeru. Zameranie VVC vychádza priamo z aktuálneho (i akútneho) stavu a potrieb znižovania vzniku nových spoločensky závažných a chronických ochorení prostredníctvom bioinformatiky. Miestom realizácie predkladaného Projektu budú prenajaté priestory Žiadateľa v Košiciach na adrese Tomášikova 8, kde sa bude nachádzať obstaraná výskumná infraštruktúra Žiadateľa; existujúce priestory Partnera v Košiciach s existujúcou a následne obstaranou výskumnou infraštruktúrou, ktorá bude umiestnená na Triede SNP 1 a existujúce priestory Partnera pre zabezpečenie podpory Projektu na strane Partnera Šrobárova 2. Hlavným cieľom prekladaného Projektu je prostredníctvom novovytvoreného VVC urýchliť rozvoj bioinformatiky a proteomiky, ktoré posilnia exelentnosť výskumu v oblasti lekárskych a biologických vied a prispejú k zníženiu vzniku spoločensky závažných ochorení a ich komplikácií. Stanovený cieľ vychádza v plnej miere z celkovej intervenčnej logiky a programovej stratégie OPVaI, cieľov Výzvy a RIS3 SK. Vyplývajúc z uvedeného si predkladaný Projekt kladie za cieľ dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa prostredníctvom nasledovných dvoch špecifických cieľov: Špecifický cieľ 1: Podporiť tvorbu výskumného konzorcia pre riešenie multidisciplinárneho a excelentného bioinformatického výskumu so zameraním na proteomické problémy v oblasti kardiológie, onkológie a molekulovej biológie Špecifický cieľ 2: Posilniť excelentnosť výskumu v oblasti bioinformatiky a spoločnú výskumnú základňu akademickej sféry a podnikateľského sektora pre tvorbu znalostnej ekonomiky Vyššie uvedené špecifické ciele prispievajú k naplneniu strategického cieľa Výzvy prostredníctvom realizácie nasledovných vzájomne prepojených výskumných aktivít (ktorých podrobnejší popis je uvedený v časti 4 Výskumného zámeru): Výskumná aktivita 1: Analýza zmien proteómu leukocytov a trombocytov v procese regenerácie a terapie pacientov s akútnym infarktom myokardu s využitím vyvinutej SW platformy (dosiahnutie špecifického cieľa 1 a špecifického cieľa 2; typ výskumu: základný výskum – schéma štátnej pomoci) Výskumná aktivita 2: Realizácia kritického prieskumu metód spracovania proteomických spektrometrických dát a možností integrácie získaných informácií s ďalšími informačnými zdrojmi (dosiahnutie špecifického cieľa 1 a špecifického cieľa 2; typ výskumu: priemyselný výskum (aplikovaný výskum) – schéma štátnej pomoci) Výskumná aktivita 3: Experimentálny vývoj prototypu experimentálnej SW platformy na spracovanie dát a informácií hľadaného proteómu (dosiahnutie špecifického cieľa 1 a špecifického cieľa 2; typ výskumu: experimentálny vývoj – schéma štátnej pomoci.
Posledná aktualizácia: 13.09.2017