UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Schválené projekty na UPJŠ (OP Výskum a Inovácie)

Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja / Výskumná agentúra / Operačný program Výskum a Inovácie


Názov projektu: Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie
Akronym: NEMMA
Kód ITMS2014+: 313011T544
Kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Operačný program: OP Výskum a Inovácie
Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
CRZ: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Žiadateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ciele projektu: [Zobraziť ciele] / [Skryť ciele]
Hlavným cieľom projektu Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie je stabilizovať kvalitný výskumný tím pre oblasť výskumu Materiálové inžinierstvo a nanotechnológie. Projekt umožňuje realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja na UPJŠ v Košiciach v horizonte do 31.12.2019 s dvoma navrátivšími slovenskými výskumníkmi a jedným zahraničným výskumníkom a s publikovaním výsledkov v 15 prácach. V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti progresívnych magnetických materiálov, ktorého nosná téma je v súlade súčasných trendov znižovania spotreby energie v elektrických zariadeniach a vývoji nových technológií pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. V oblasti kvantových technológií sa budeme venovať teoretickému štúdiu robustnosti kvantového previazania nízkorozmerných spinových systémov voči teplotným fluktuáciám a vlastností rozhrania v heteroštruktúre polovodič InAs a magnetický polovodič EuS. Experimentálne štúdium bude zamerané na pochopenie relaxačných procesov v molekulových nanomagnetoch, ich depozície na vhodný substrát a posúdenie vhodnosti pre vytvorenie základných stavebných jednotiek pre kvantové výpočtové technológie. V oblasti využitia magnetického chladenia budeme vyvíjať vhodné metodiky na prípravu magnetických nanosystémov na báze magnetických nanočastíc s laditeľnými hodnotami zmeny magnetickej entropie s využitím elektrónovej litografie a rôznych chemických techník a následne ich magneticky charakterizovať. V oblasti elektroocelí je nevyhnutné vyvinúť materiály, ktoré budú poskytovať čo najnižšie energetické straty pri ich premagnetovaní vo vysokofrekvenčných aplikáciách vrátane zdokonalenia nových experimentálnych metodík štúdia pomocou troch rôznych geometrických usporiadaní vzoriek. Ovplyvňovanie rastu zŕn a ďalšie pokročilé metódy manipulácie s magnetickou doménovou štruktúrou v elektrotechnických oceliach umožnia formulovať závery pre výrobu nových materiálov pre prax s požadovanými vlastnosťami.
Stav: V realizácii.
Posledná aktualizácia: 05.11.2019