UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Operačný program Výskum a vývoj (2007 - 2013)

Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja / Výskumná agentúra / Operačný program Výskum a Vývoj

Názov projektu: Fundamentálne štúdium imunomodulačnej aktivity cytokínov v rôznych fázach vývoja psoriázy (IFNG)
Kód ITMS Projektu: 26240120040
Kód Výzvy: OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 2/2014 – 12/2015
Výška NFP: 3 997 084,01 € (z toho PF 2 680 980,56 €)    
Odborný garant: prof. RNDr. Pavol Miškovský DrSc., RNDr. Katarína Štroffeková, PhD.
Projektový manažér:  -
Účasť v projekte: SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
MEDPHARM, s.r.o.

Názov projektu: Rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – PLATÓN
Kód ITMS Projektu: 26250120065
Kód Výzvy: OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Trvanie projektu: 01. 02. 2014 – 31. 09. 2015
Výška NFP: 2 197 554 €

Názov projektu: Vybudovanie laboratória magnetickej rezonancie pre kardiovaskulárny výskum
Kód ITMS Projektu: 26210120005
Kód Výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Trvanie projektu: 01.10.2012 do 31.03.2014
Výška NFP: 3 128 320,00 €

Názov projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach ( MediPark, Košice)
Kód ITMS Projektu: 26220220185
Kód Výzvy: OPVaV-2012/2.2/08-RO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 07/2013 – 12/2015
Výška NFP: 31 136 177,45 €
  https://medipark.upjs.sk

Názov projektu: CeZIS - Centrum znalostných a informačných systémov
Kód ITMS Projektu: 26220220158
Kód Výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: od 01. 06. 2012 do 30. 11. 2014
Výška NFP: 1 507 645,14 EUR (pre UPJŠ 731 222,94 EUR)
Partnerstvo: Hlavný partner: VSL Software, a.s., Košice
Partner 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Personálne zloženie: Garant: RNDr. Peter Bugata
Garant za PF UPJŠ: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Projektový manažér za UPJŠ: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

Názov projektu: Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia
Kód ITMS Projektu: 26220220157
Kód Výzvy: OPVaV-2001/2.2/07-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: od 01. 05. 2012 do 31. 10. 2014
Výška NFP: 2 572 577 EUR (pre partnera 257 257,70 EUR)
Partnerstvo: Hlavný partner: IMUNA PHARM, a.s., Šarišské Michaľany
Partner 1: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
Personálne zloženie: Garant: Ing. Iveta Rakacká
Garant za PF UPJŠ: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Projektový manažér za UPJŠ: doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

Názov projektu: nanoCEXmat I. – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Kód ITMS Projektu: 26220120019
Kód Výzvy: OPaV – 2008/2.1/01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 05/2009 - 04/2011
Výška NFP: 1 327 740, 17 €
Partnerstvo: Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Partner 2: Ústav geotechniky SAV
Partner 3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie: Garant a projektový manažér: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (ÚMV SAV)
Garant pre UPJŠ: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Asistent projektového manažéra pre UPJŠ: Ing. Vladimír Girman, PhD.

Názov projektu: nanoCEXmat II. – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Kód ITMS Projektu: 26220120035
Kód Výzvy: OPVaV – 2009/2.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 05/2010 – 04/2013
Výška NFP: 2 647 480 €
Partnerstvo: Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Partner 2: Ústav geotechniky SAV
Partner 3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie: Garant a projektový manažér: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (ÚMV SAV)
Garant pre UPJŠ: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Asistent projektového manažéra pre UPJŠ: Ing. Vladimír Girman, PhD.

Názov projektu: MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych materiálov pre elektrotechniku
Kód ITMS Projektu: 26220220105
Kód Výzvy: OPVaV – 2009/2.2/04-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: od 01. 12. 2010 do 30. 09. 2013
Výška NFP: 921 402 €
Partnerstvo: Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV
Partner 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie: Garant: Ing. Radovan Bureš, CSc.
Projektový manažér: Ing. Mária Fáberová
Garant a projektový manažér za UPJŠ: prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.

Názov projektu: Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky
Kód ITMS Projektu: 26220220143
Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2/05-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 01. 01. 2011 do 31. 12. 2014
Výška NFP: 2 090 365, 08 €

Názov projektu: Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
Kód ITMS Projektu: 26220220186
Kód Výzvy: OPVaV-2013/2.2/09-RO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: august 2013 – júl 2015
Výška NFP: 22 192 045,17 €

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Kód ITMS Projektu: 26220220182
Kód Výzvy: OPVaV-2012/2.2/08-RO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2.  Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 01.06.2013 do 31.12.2015
Výška NFP: 4 262 103,31 €

Názov projektu: Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (PROBIOTECH)
Kód ITMS Projektu: 26220220152
Žiadateľ: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Sektor: verejný
Kód Výzvy: OPVaV-2010/2.2/06-SORO
Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 02.09.2011 do 30.06.2015
Výška NFP: 6 234 302,52 €

Názov projektu: Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení
Kód ITMS Projektu: 26220220153
Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Sektor: verejný
Kód Výzvy: OPVaV-2010/2.2/06-SORO
Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 30.08.2011 do 30.06.2015
Výška NFP: 6 576 700,82 €

Názov projektu: Centrum výskumu inovatívnych terapeutických postupov molekulárnej medicíny
Kód ITMS Projektu: 26220220163
Kód Výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 01.07.2012 do 31.12.2014
Výška NFP: 1 744 503,54 €

Názov projektu: Výskumné centrum moderných technológií a diagnostiky ochorení ohrozujúcich verejné zdravie (VERZDRAV)
Kód ITMS Projektu: 26220220162
Kód Výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 01.06.2012 do 30.06.2015
Výška NFP: 1 911 562,05 € (pre partnera UPJŠ 789 259,05 €)

Názov projektu: Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív (prac. názov POKIMP)
Kód ITMS Projektu: 26220220032
Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.2./01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: I.2010-III.2012
Výška NFP: 404 510 € na celý projekt, 128 060 € pre partnera č. 1 (UPJŠ)

Názov projektu: Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky (prac. názov SEMBID)
Kód ITMS Projektu: 26220220143
Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2./05-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 15.02.2011 - 30.06.2015
Výška NFP: 2 090 365,08 € na celý projekt, 886 233,14 €  pre 1. partnera

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb
Kód ITMS Projektu: 26220120058
Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 01.08.2010 do 31.07.2014
Výška NFP: 3 400 237,62 €

Názov projektu: Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií
Kód ITMS Projektu: 26220120066
Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 01.11.2010 do 30.04.2015
Výška NFP: 3 531 368,50 €

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM
Kód ITMS Projektu: 26220120067
Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 01.07.2010 do 31.08.2014
Výška NFP: 3 805 168,00 €

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum
Kód ITMS Projektu: 26220120063
Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 01.07.2010 do 31.08.2014
Výška NFP: 1000100 € pre partnera č.1 (na celý projekt 3815673,04 €)

Názov projektu: Vývoj optických nanosenzorov na multikomponentovú analýzu stopových množstiev polutantov životného prostredia a liečiv (NanoBioSens)
Kód ITMS Projektu: 26220220107
Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 03.01.2011  do 31.12.2013
Výška NFP: 696 079,25 €

Názov projektu: Probiotické mikroorganizmy a bioaktívne látky naturálneho pôvodu pre zdravšiu populáciu Slovenska
Kód ITMS Projektu: 2620220220104
Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: I/ 2011 do 28.02.2015
Výška NFP: 873 715,00 €

Názov projektu: Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy (CEVA)
Kód ITMS Projektu: 26220120040
Kód Výzvy: OPVaV - 2009/2.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 01.05.2010 do 30.04.2013
Výška NFP: 2645129,08 €

Názov projektu: Extrem - Dobudovanie Centra pokrokočilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach
Kód ITMS Projektu: 26220120047
Kód Výzvy: OPVaV - 2009/2.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: jún 2010 - máj 2013
Výška NFP: 2361131,7 €

Názov projektu: Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II
Kód ITMS Projektu: 26220120039
Kód Výzvy: OPVaV - 2009/2.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 01.09.2010 do 31.08.2013
Výška NFP: 2637342,45 €

Názov projektu: Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach
Kód ITMS Projektu: 26250120040
Kód Výzvy: OPVaV-2009/5.1/03-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Trvanie projektu: 01.09.2010 do 31.08.2012
Výška NFP: 5580697,92 €

Názov projektu: Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu  /SEPO/
Kód ITMS Projektu: 26220120024
Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 01.07.2009 do 30.06.2011
Výška NFP: 1 310 285,56 €

Názov projektu: Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového a mozgového infarktu (CEVA)
Kód ITMS Projektu: 26220120025
Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 01.05.2009 do 30.04.2011
Výška NFP: 863 884,39 €

Názov projektu: CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
Kód ITMS Projektu: 26220120007
Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 01.05.2009 do 30.04.2011
Výška NFP: 1 151 453,89 €

Názov projektu: Extrem - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach
Kód ITMS Projektu: 26220120005
Kód Výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 01.05.2009 do 30.04.2011
Výška NFP: 1 327 689,46 €

Názov projektu: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ
Kód ITMS Projektu: 26250120028
Kód Výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Trvanie projektu: 01.09.2009 do 31.08.2011
Výška NFP: 4 760 051,46 €

Názov projektu: Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchární a učební
Kód ITMS Projektu: 26250120003
Kód Výzvy: OPVaV-2008/5.1/01-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5. Infaštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infaštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 
Trvanie projektu: 01.02.2009 do 30.09.2010
Výška NFP: 3 933 771,68 € ( 118 508 805,55 Sk ) 

Posledná aktualizácia: 11.04.2018