UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Operačný program Vzdelávanie (2007 - 2013)

Európska únia - Európsky sociálny fond / Výskumná agentúra / Operačný program Vzdelávanie

Názov projektu: Ďalšie vzdelávanie v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
Kód ITMS Projektu: 26120230032
Kód Výzvy: OPV-2014/2.2/01
Operačný program: 2620003 OP Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
Trvanie projektu: 01.10.2014 do 31.10.2015
Výška NFP: 1 313 562,23 €

Názov projektu: Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na KSSFaK FF UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka (DiSaC)
Kód ITMS Projektu: 26110230102
Kód Výzvy: OPV-2012/1.2./06-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: 01/2014 - 06/2015
Výška NFP: 146 246,54 €

Názov projektu: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)
Kód ITMS Projektu: 26110230101
Kód Výzvy: OPV-2012/1.2/05-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: 01.11.2013 do 31.10.2015
Výška NFP: 1 335 994,45 €

Názov projektu: Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ
Kód ITMS Projektu: 26110230035
Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/ 01-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1.  Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy.
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
Trvanie projektu: 01.08.2010 do 31.07.2013
Výška NFP: 992 212, 3 €
Partnerstvo: Hlavný riešiteľ – UPJŠ Prírodovedecká fakulta
Personálne zloženie: Koordinátor odborných aktivít - doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
Projektový manažér - Mgr. Ivana Rigasová

Názov projektu: SOFOS - Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných centier
Kód ITMS Projektu: 26110230088
Kód Výzvy: OPV-2012/1.2/04-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1.  Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2   Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: jún 2013 - máj 2015
Výška NFP: 2 118 821,17 €

Názov projektu: KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ
Kód ITMS Projektu: 26110230084
Kód Výzvy: OPV-2011/1.2/03-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: december 2012 - november 2015
Výška NFP: 1 591 586,88 €

Názov projektu: Projekt Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Kód ITMS Projektu: 26110230075
Kód Výzvy: OPV-2011/1.2/03-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: 14.11.2012 do 30.10.2015
Výška NFP: 1 967 708,99 €

Názov projektu: Výskum a vzdelávanie na UPJŠ - smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT)
Kód ITMS Projektu: 26110230056
Kód Výzvy: OPV-2010/1.2./02-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu: II.2012-I.2014
Výška NFP: 592 794,03 €

Názov projektu: Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ
Kód ITMS Projektu: 26110230035 
Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO 
Operačný program: Vzdelávanie 
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
Trvanie projektu: 01. 08. 2010 do 31. 07. 2013 
Výška NFP: 992212,3 €

Názov projektu: Moderná verejná správa - Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy UPJŠ (MoVeS)
Kód ITMS Projektu: 26110230038 
Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO 
Operačný program: Vzdelávanie 
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
Trvanie projektu: 01. 09. 2010 do 31. 08. 2013 
Výška NFP: 562090,11 €

Názov projektu: Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ (DOKTORAND)
Kód ITMS Projektu: 26110230013 
Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO 
Operačný program: Vzdelávanie 
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
Trvanie projektu: 01. 10. 2010 do 30. 09. 2013 
Výška NFP: 978705,11 €

Posledná aktualizácia: 08.02.2018