UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Sieťové a informačné technológie, SIT 2018

EUNIS-SK 

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Vás pozývajú na seminár

Sieťové a informačné technológie 
SIT 2018

19. ročník celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou

seminár sa bude konať ako sekcia konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018

Nitra, 16. – 17. 5. 2018

 

Informácie 

Miesto konania: bude oznámené do konca februára 

Termín:  16. – 17. 5. 2018, zasadnutie sekcie – bude oznámené do konca februára

Cieľ seminára: 
Informácie z oblasti sieťových a informačných technológií u nás i vo svete. 

Seminár sa koná pod záštitou:

 • Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre,
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
 • Vyšehradská asociácia univerzít,
 • Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre,
 • ASECU,
 • EUNIS Slovensko,
 • Junior Chamber International – Slovakia,
 • Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku.

Odborní garanti:

 • prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., Czech University of Life Sciences, Prague,
 • doc. Ing. Klara Hennyeyova, PhD., SUA Nitra,
 • RNDr. Darina Tóthová, PhD., SUA Nitra.

Organizátori: 

 • Fakulta ekonomiky a manažmentu, 
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
 • EUNIS-SK,
 • Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre, 
 • Katedra informatiky FEM SPU v Nitre,
 • Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre.


Dôležité termíny:

Registrácia rozšírených abstraktov a článku:  31. január 2018 - posledná výzva

Oznámenie o prijatí/zamietnutí:                      12. február 2018

Zaslanie celého článku a platba:                      22. február 2018

Dátum konania konferencie:                            16. – 17. máj 2018


Link na stránku seminára SIT 2018
Link na stránku konferencie MVD 2018
Konferencie SIT - archív

Link na registráciu (vyberte sekciu Informačné a komunikačné technológie)


Konferenčný poplatok

 • člen EUNIS-SK a EUNIS-CZ z VŠ so zaslaným príspevkom: 45 EUR,
 • člen EUNIS-SK a člen EUNIS-CZ z VŠ bez príspevku: 55 EUR,
 • člen EUNIS-SK - podporujúci člen (1 zástupca organizácie s príspevkom alebo bez príspevku): 100 EUR,
 • iný účastník: 150 EUR,
 • účasť pre zamestnancov a študentov VŠ bez účasti na iných aktivitách konferencie MVD 2018 a prezentačnej tašky je bezplatná počas oboch dní.

Konferenčný poplatok zúčastnených spoluautorov je rovnaký ako pri hlavných autoroch, čiže 45,- EUR.

Pod pojmom člen EUNIS-SK sa myslí zamestnanec, prípadne doktorand z VŠ, ktorá je členom EUNIS-SK, viď. www.eunis.sk – členovia. Pod pojmom člen EUNIS-SK - podporujúci člen sa myslí organizácia, ktorá je oficiálnym podporujúcim členom EUNIS-SK. Doplatok za každého účastníka, ktorý patrí do kategórie 1-3 uhrádza EUNIS-SK do výšky 100 EUR.

Konferenčný poplatok zahŕňa:
Organizačný poplatok, obed, občerstvenie, publikácia abstraktov a článkov, recepcia a slovenský spoločenský večer.

K príspevkom
Abstrakty budú publikované v tlačenej podobe a príspevky budú publikované online na webovskej stránke konferencie po ich recenzii, viď url.

Všetky príspevky, ktoré úspešne prejdú procesom recenzie budú publikované v online zborníku príspevkov. Zborník príspevkov bude zaslaný spolu so žiadosťou o zaradenie zborníka do databázy Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (predtým ISI Proceedings) dostupnej na Web of Science.

Keďže bude online zborník z konferencie MVD 2018 podrobený hodnotiacemu konaniu s cieľom jeho zaradenia do Conference Proceedings Citation Index, odporúčame autorom, aby sa pri citovaní, pokiaľ to bude možné, zamerali na citovanie zdrojov, ktoré sú už indexované v databáze Thomson Reuters - Web of Science. 

Posledná aktualizácia: 25.05.2018