Prejsť na obsah

Pokyny pre študentov, ktorým bolo ubytovanie pridelené v ŠD UPJŠ

1minút, 35sekúnd

Ubytovanie študentov je možné najskôr dňa 4.9. do 20.9.2023
V prípade, že sa bezdôvodne neubytuje študent do 20.9.2023 ubytovanie mu zaniká.

Ubytováva sa na ubytovacom oddelení ŠD v čase od 7.00 do 14.00 hod., Pia: 7.00 – 13.00 hod., okrem soboty a nedele.

K ubytovaniu je potrebné:

  • občiansky preukaz (platný), platný pas (zahraniční študenti)
  • doklad (kópia) o zaplatení bytného za september, október, november, december (výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovaní platby – nie poštovou poukážkou) a daru
  • fotografia 2×3 cm na preukaz

Pokyny k platbe bytného v ŠD UPJŠ

Cena za ubytovanie je stanovená podľa platného cenníka za ubytovanie v ŠD.

Bytné sa platí vždy mesiac dopredu so splatnosťou do 20. dňa v mesiaci.

Pri nástupe na ubytovanie v septembri vyžadujeme, aby bol vyplatený štvrťrok dopredu (mesiace september, október, november, december)
Platba sa musí realizovať bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou!

Číslo účtu bytného:IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
Špecifický symbol:RODNÉ ČÍSLO BEZ LOMÍTKA (DESAŤMIESTNE ČÍSLO)
Variabilný symbol:9511 pre ŠD Medická 4 a 6
9521 pre ŠD Popradská 66
9531 pre ŠD Popradská 76

Dar – poplatok:7,- € / rok
Číslo účtu daru:IBAN: SK54 8180 0000 0070  0009 9751
Špecifický symbol:RODNÉ ČÍSLO BEZ LOMÍTKA (DESAŤMIESTNE ČÍSLO)
Variabilný symbol:9513 pre ŠD Medická 4 a 6
9523 pre ŠD Popradská 66
9533 pre ŠD Popradská 76

Poplatok za internet 10,- € / semester sa hradí v hotovosti na vrátnici ŠD.

Dôležité body zmluvy o ubytovaní

Študentské domovy na základe uzatvorenej zmluvy UPJŠ poskytnú v príslušnom ak. roku ubytovanie na dohodnutú dobu od 4.9. do 30.6., výlučne bez prerušenia alebo skrátenia dohodnutej doby ubytovania v ŠD.

Na odhlásenie sa z evidencie ubytovaných ste povinní predložiť tieto doklady:

  • potvrdenie o odovzdaní izby
  • kľúč od izby
  • internátny preukaz
  • doklad o uhradení bytného

Študuj na UPJŠ