UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Konkurz na Vedúceho projektového oddelenia

Konkurz na Vedúceho projektového oddelenia projektu „Integrácia košických univerzít v oblasti transferu technológií (CassTech).

1. Náplň práce:

 • riadenie projektových činností oddelenia
 • manažment začlenenia jednotlivých vedecko-technologických centier projektu CassTech do partnerstiev EÚ
 • asistencia pri príprave a implementácii projektov jednotlivých centier CassTech
 • riadenie činností vedúcich ku kreovaniu špecifických HUB-ov v rámci projektov HORIZONT EUROPE


2. Kvalifikačné predpoklady: 

 • ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania (konkurenčnou výhodou je ukončený tretí stupeň vysokoškolského vzdelania)
 • znalosť anglického jazyka na úrovni C1 (výhodou je znalosť ďalších cudzích jazykov)
 • MS Office – pokročilá úroveň
 • skúsenosti s prácou na príprave a implementácii medzinárodných projektov 
 • prax v medzinárodných inštitúciách  so zameraním na organizáciu, hodnotenie a implementáciu medzinárodných vedeckých a technologických projektov

3. Pracovisko: Technologický a inovačný park Univerzity P. J. Šafárika

4. Termín nástupu: 1.4.2022

5. Doba kontraktu: 1.4.2022 – 31.12.2022 s opciou predĺženia kontraktu (plný pracovný úväzok; s možnosťou polovičného úväzku na prvé 2 mesiace kontraktu)

6. Platové podmienky: od 3.000 €/mesiac hrubý príjem


Zoznam požadovaných dokladov ktoré je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace


Dátum a miesto podania žiadosti a dokladov:
Do 7.3.2022 - rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke resp. dátum osobného doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na adresu:
Rektorát UPJŠ, Úsek organizačných činností a personalistiky, Ing. Andrea Szczecinová, Šrobárova ul. č. 2, 041 80 Košice
 

Posledná aktualizácia: 04.07.2022