UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

"SCIENCE MEETS BUSINESS" #3: “PickMol™ Technology”: TECHNOLOGY BREAKTHROUGH FOR ENVIRONMENT & INDUSTRY

Dátum/Date:
streda, 16. jún 2021 o 13:30 (dĺžka trvania cca 45 minút)
Wednesday, 16th of June 2021, 13:30 (duration approx. 45 minutes)

Miesto/Place:
online (MS TEAMS)

Cena/Price:
bezplatne/free of charge

Organizátor/Organizer:
Technologický a inovačný park UPJŠ (TIP-UPJŠ), Centrum interdisciplinárnych biovied (CIB)
Technology and Innovation Park UPJŠ (TIP-UPJŠ), Center for Interdisciplinary Biosciences (CIB)

Kontakt/Contact:
Mgr. Slavomíra Hrabovská, T: 0948 985 648, E: slavomira.hrabovska@upjs.sk

Technologický a inovačný park UPJŠ pripravil webinár na tému “PickMol™ Technology”: Technology breakthrough for environment & industry
Technology and Innovation Park UPJŠ has prepared a webinar on the topic “PickMol™ Technology”: Technology breakthrough for environment & industry

Anotácia:
SAFTRA photonics prináša na trh nanotechnológie PickMol™ na účely skríningu. Táto technológia deteguje, či je voda alebo akákoľvek potravinárska, priemyselná, environmentálna matrica kontaminovaná pesticídmi, liekmi alebo znečisťujúcimi chemikáliami. Ponúkame rýchlu metódu (10 minút) na zistenie prítomnosti širokej škály pesticídov, liečiv, znečisťujúcich chemikálií vo vode, mlieku, nápojoch, priemyselných výrobkoch; vykonávajúcu in situ analýzu za menej ako 40 EUR za vzorku, s rovnakou citlivosťou (úroveň ppb), ako pri použití certifikovaných metód (tj. GC-MS). Patentovaná technológia PickMol™ bola validovaná certifikovaným laboratóriom a je možné ju prispôsobiť každej organickej molekule, čo znamená jej veľký potenciál pre farmaceutický a chemický priemysel, či šport (dopingová kontrola).

Technológia PickMol™ je:

 • Senzitívna (úroveň koncentrácie ppb)
 • Selektívna (cielená na molekulu)
 • Efektívna (úspora až 90% nákladov)
 • Rýchla (10 minút na analýzu)
 • Prenosná
 • Okamžitá (analýza na mieste)

Technológia PickMol™ má pozitívny vplyv na zdravie a bezpečnosť ľudí v ich každodennom živote, pretože presnú kontrolu kvality vody, mlieka a potravín je možné vykonávať nepretržite na viacerých miestach. Preto môže technológia PickMol™ významne ovplyvniť ľudský život.
Spoločnosť SAFTRA photonics s.r.o. hľadá potenciálnych zákazníkov a partnerov pre spoluprácu (vrátane univerzít a výskumných centier) z rôznych oblastí (životné prostredie, kontrola kvality potravín a priemysel atď.).

Prednášajúci bude prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., riaditeľ TIP-UPJŠ.

Annotation:
SAFTRA photonics brings to the market PickMol™ nanotechnology for screening purpose. This technology detects if water or any food/industrial/environmental matrix is contaminated with pesticides/drugs/polluting chemicals. We offer a rapid method (10 minutes) to detect presence of the most pesticides/drugs/polluting chemicals in water/milk/beverages/industrial products, carrying out an in-situ analysis for less than 40€ per sample and with the same sensitivity (ppb level) as reached by certified methods (i.e. GC-MS). The patented PickMol™ technology was validated by certified laboratory and can be tailored for any organic molecule, which means its large potential for application fields like pharmaceutical & chemical industry, security and sport (doping control).

PickMol™ technology is:

 • Sensitive (ppb concentration level)
 • Selective (target a molecule)
 • Efficient (saving up to 90% of costs)
 • Fast (10 minutes for analysis)
 • Portable
 • Instant (analysis on the spot)

With the PickMol™ technology the people will be safer and healthier in their daily lives as the precise quality control of water/milk/food can be performed continuously in more sites. Therefore, the PickMol™ technology can significantly affects human life.
SAFTRA photonics sro company is looking for potential customers and collaboration partners (including universities and research centers) from different fields (environment, food quality management control & industry…).

The lecturer will be prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Director of TIP-UPJŠ.

Cieľová skupina/Target group:
Start-upy, Scale-upy, SMEs a vedeckí pracovníci, ktorí vyplnia registračný formulár s požadovanými informáciami.
Start-ups, Scale-ups, SMEs and researchers who fill in the registration form with the required information.

Pracovný jazyk/Working language:
slovenský/Slovak

Registrácia/Registration:
Registrovať sa môžete do 15. júna 2021 prostredníctvom registračného formulára.
You can register until June 15, 2021 via the registration form.
 

 REGISTRÁCIA


Odkaz na webinár (prostredníctvom platformy Microsoft Teams) zašleme zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.
We will send a link to the webinar (via the Microsoft Teams platform) to registered participants on the day of the event.
 

Posledná aktualizácia: 07.06.2021