Prejsť na obsah

Vedecké zameranie a projekty

1minút, 49sekúnd

Centrum Interdisciplinárnych Biovied (CIB)

je interdisciplinárne vedecko-technologické centrum zaoberajúce sa orientovaným výskumom na prieniku biológie, chémie, fyziky, matematiky a informatiky a prenosom vedeckých poznatkov do výrobnej praxe. Dominujúcim poslaním centra je realizácia vysokokvalitného základného výskumu v oblastiach proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a životného prostredia. Na to je naviazaný vývoj nových technológií a inovácií pre diagnostiku a liečbu závažných ochorení, analýzu životného prostredia ako aj ich marketing a aplikácia najnovších vedeckých poznatkov v hospodárskej praxi a vo vzdelávaní.

Centrum Translačnej Medicíny (CTM)

koordinovaným spôsobom realizuje medicínsky výskum predovšetkým v oblastiach personalizovanej a regeneračnej medicíny. Zámerom CTM je dlhodobo a kontinuálne produkovať účinné diagnostické a liečebné modality v špecifikovaných oblastiach a zároveň poskytovať obyvateľstvu účinné návody na zmenu nezdravých návykov a životného štýlu s cieľom dosiahnuť dlhodobé znižovanie chorobnosti.

Centrum Informatiky a Informačných technológií (CIIT)

sa zameriava na vývoj a aplikáciu produktov digitálnych technológií a komunikačných systémov a to predovšetkým v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, komunikačných systémov a umelej inteligencie. Zároveň generuje podporné systémy pre vývoj ďalších technológií v spolupráci s CIB, CTM a CPM.

Centrum Progresívnych Materiálov (CPM)

sa zameriava na výskum, vývoj a aplikáciu nových progresívnych materiálov s význačnými fyzikálnymi, chemickými a mechanickými vlastnosťami, ako aj na výskum a vývoj technológií na ich výrobu a charakterizáciu. Cieľom je prenos poznatkov zo základného výskumu v oblasti fyziky, chémie a materiálového výskumu do finálnych aplikácií v oblasti senzorov, aktuátorov, počítačových pamätí a moderných spintronických zariadení.


Študuj na UPJŠ