UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

NOVINKA: Certifikát pre aktívnych študentov

Pre všetkých študentov univerzity sme si prichystali novinku.

Zamestnávatelia neustále zdôrazňujú, že iba získavanie teoretických vedomostí už pre budúce uplatnenie nepostačuje. Ak chce byť mladý človek po ukončení štúdia úspešný na globálnom a rýchlo meniacom sa trhu práce, mal by si rozvíjať kľúčové kompetencie (ako komunikáciu v cudzom jazyku, podnikavosť, schopnosť učiť sa či digitálne zručnosti), zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry a získavať praktické skúsenosti už počas štúdia. Aj preto sme sa rozhodli formálne oceniť certifikátom študentov aktívnych v spomínaných oblastiach. Tí, ktorí získajú tento certifikát ho môžu využiť ako prílohu k CV, či súčasť profilu na LinkedIn-e. Pre zamestnávateľov bude certifikát dôkazom nadštandardnej aktivity počas štúdia na bakalárskom, magisterskom či doktorandskom stupni. Čo je však dôležitejšie, získajú konkurenčnú výhodu a odlíšia sa od spolužiakov a spolužiačiek, ktorí neboli počas štúdia tak aktívni.

Úrovne

 

Rozvoj jednej z 8 kľúčových kompetencií Absolvovanie
e-learningu Moja kariéra
Prax počas školy Pozvanie  spolužiakov Účasť na podujatiach/
workshopoch/
kariérovom poradenstve
1 kompetencia Áno Aspoň 1 týždeň 1 osoby 1x
2 kompetencie Áno Aspoň 1 mesiac 2 osoby 2x
3 kompetencie Áno Viac ako 1 mesiac 3 osoby 3x


Rozvoj jednej z 8 kľúčových kompetencií – chápe sa ako aktívny rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom kurzov, tréningov, e-learningu a iných typov vzdelávania v rámci štúdia. Medzi kľúčové kompetencie patria (definované EÚ): gramotnosť, viacjazyčnosť, matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve, digitálna kompetencia, osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa, občianska kompetencia, podnikateľská kompetencia, kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu.

Absolvovanie e-learningu Moja kariéra – ide o online kurz pre rozvoj kariéry, ktorý študentom pomáha pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie, a pomenovať ich vo vzťahu k zamestnateľnosti. Umožňuje vytvorenie kariérového plánu ako základ budúceho pracovného úspechu. Je tvorený videami, textami, cvičeniami, kvízami, vrátane pracovného zošita, ktorý je výstupom pre študenta po absolvovaní kurzu.

Prax počas školy – chápe sa ako nadobúdanie relevantných praktických skúsenosti formou dobrovoľníctva, stáže, brigády, práce na skrátený úväzok či angažovaním sa v študentskom spolku. Jedným zo spôsobov je aj ambasádorstvo pre UNIPOC.

Referencia spolužiakom – chápe sa ako aktívne povzbudzovanie spolužiakov k účasti na podujatiach alebo službách UNIPOC.

Účasť na podujatiach/workshopoch/poradenstve – chápe sa aktívna účasť na podujatiach, ktoré organizuje UNIPOC pre študentov UPJŠ (napr. Deň kariéry, Deň stáží, Podnikni niečo, Nauč sa učiť, Posledné prázdniny, prvé povinnosti a iné) alebo využitie individuálneho poradenstva. Za účasť na jednom podujatí alebo jednom poradenstve pri splnení ostatných podmienok získa študent bronzový certifikát, pri dvoch strieborný, pri troch zlatý.

V prípade, že študent/ka má  záujem získať certifikát, môže UNIPOC požiadať (emailom, správou či osobne) o Kartičku aktivity, kde sa postupne budú zaznamenávať jeho/jej aktivity v oblasti sebarozvoja.

Vizuál certifikátu

Posledná aktualizácia: 01.07.2022