UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Zbor väzenskej a justičnej stráže

Zbor väzenskej a justičnej stráže

Popis spoločnosti:

KTO SME:

  • Sme ozbrojený a bezpečnostný zbor;
  • patríme pod Ministerstvo spravodlivosti SR;
  • strážime objekty väzníc, súdov a prokuratúr;
  • zabezpečujeme denný režim vo väzniciach;

KTO VIE NÁJSŤ U NÁS UPLATNENIE:

  • Lekár

Lekári všeobecní, aj špecialisti ako sú psychiater alebo zubný lekár. Lekári poskytujú liečebno-preventívnu starostlivosť príslušníkov zboru, odsúdeným a obvineným.

  • Psychológ

Psychológ zabezpečuje individuálnu psychologickú starostlivosť o väznené osoby formou napr. psychologického poradenstva, krízovej intervencie, či terapeutických aktivít, vedie terapeutické a relaxačné skupinové aktivity, vykonáva psychologickú osvetu, realizuje vzdelávacie aktivity. Zároveň poskytuje psychologickú starostlivosť príslušníkom a zamestnancom zboru prevažne formou psychologického poradenstva.

  • Pedagóg

Pedagóg koordinuje a usmerňuje zaobchádzanie so zverenou skupinou odsúdených, vedie samostatne ucelenú agendu s rozhodovacou právomocou v oblasti disciplinárneho konania voči odsúdeným. Zaobchádzanie s odsúdenými  vykonáva diferencovane na základe psychických schopností odsúdeného, jeho mentálnej úrovne, veku, vzdelania, fyzických daností a zdravotného stavu.  Realizuje súhrn aktivít, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon práv a povinností odsúdených podľa zákona, podporovať a rozvíjať zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem, pozitívne osobnostné vlastnosti, úctu k iným, sebaúctu a pozitívny vzťah k rodine. Pri zaobchádzaní s odsúdeným dbá aj na obmedzovanie nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia

  • Sociálny pracovník

Sociálny pracovník zabezpečuje individuálnu a skupinovú pomoc, podporovanie a poradenstvo pre obvinených a odsúdených, zameriava sa na obmedzenie negatívnych vplyvov väzenského prostredia, odstránenie alebo minimalizovanie príčin sociálnych problémov väznených osôb, napomáha im udržiavať kontakty so širším sociálnym okolím a spolu so štátnymi a neštátnymi inštitúciami sa podieľa na príprave odsúdených na plynulý prechod do občianskeho života.

Web: www.zvjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 28.08.2019