UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Príspevok Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia podporil v roku 2016 projekt UK UPJŠ  Nákup knižničného fondu pre používateľov Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach sumou vo výške 6000 EUR. Do fondu UK tak pribudlo 385 knižničných jednotiek z prírodných vied, medicíny, práva, verejnej správy, spoločenskovedných i humanitných vied i športu, ktoré sú k dispozícii  našim používateľom  na našich pracoviskách.

Posledná aktualizácia: 22.01.2018