UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Poďakovanie Fondu na podporu umenia

Univerzitná knižnica v Košiciach získala (UK UPJŠ) v r. 2019 finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 7 000,- € na realizáciu projektu „Modernizácia mobiliáru knižnice“. UK UPJŠ sa na projekte podieľala sumou 936,- €.

Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov na jednotlivých pracoviskách UK UPJŠ sa uskutočnila v období október 2019 – marec 2020. 

Na troch pracoviskách UK UPJŠ - Lekárska knižnica, Prírodovedecká knižnica a Právnická knižnica vznikli samostatné oddychové zóny pre používateľov.  V Lekárskej knižnice sa obnovili aj študijné stoly na galérii študovne. Na dvoch pracoviskách (Knižnica na FVS a Právnická knižnica) sa vďaka novým knižničným regálom zlepšilo umiestnenie a dostupnosť   knižničného fondu vo voľnom výbere.

Z projektu sa zakúpilo 25 ks študijných stolov, 7 ks knižničných regálov, 10 ks relaxačných kresiel, 7 ks vakov na sedenie, 4 konferenčné stolíky a pohovka. Projekt sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom používateľov UK UPJŠ, predovšetkým zo strany študentov univerzity.  

Nové priestorové vybavenie pracovísk vytvorilo kvalitnejšie podmienky k štúdiu, práci a tráveniu voľného času v knižnici, zvýšil sa komfort  používateľov UK UPJŠ za čo patrí vďaka Fondu na podporu umenia (www.fpu.sk).

Mobiliár nakúpený z verejných zdrojov FPU je označený štítkom s logom FPU a textom „Nákup mobiliáru z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" a na jednotlivých pracoviskách sa nachádzajú informačné tabule referujúce o podporenom projekte.

Posledná aktualizácia: 11.05.2021