UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Oznamy pre prvákov

 

Oznamy knižnice pre prvákov jenotlivých fakúlt UPJŠ v Košiciach:

Lekárskej fakulty

Prírodovedeckej fakulty

Právnickej fakulty

Fakulty verejnej správy Nový oznam!

Filozofickej fakulty

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 29.09.2020